આરોગ્ય ટુચકા 156. ડીપ્રેશન

આરોગ્ય ટુચકા 156. ડીપ્રેશન: આપણા મગજમાં હીપ્પોકૅમ્પસ નામના એક ભાગમાં સતત નવા કોષ બનતા હોય છે. મગજનો આ ભાગ નવું શીખવા, યાદ રાખવા તથા લાગણી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ડીપ્રેશન કે શોકના સમયે હીપ્પોકૅમ્પસના કોષ નાશ પામે છે અને નવા કોષ બનતા હોતા નથી. આથી નવું શીખવામાં, યાદ રાખવામાં તથા લાગણીઓ સમજવામાં પણ અડચણ પેદા થાય છે. જો કે આ કોષોનો નાશ ડીપ્રેશન પછી તરત જ થવા માંડતો નથી, પણ એમાં 24 કલાક કે તેથી વધુ સમય લાગે છે. આથી જો 24 કલાક પહેલાં ઈલાજ કરવામાં આવે તો આ કોષોને નષ્ટ થતા બચાવી શકાય. એનો અર્થ જો કોઈ કારણથી ડીપ્રેશન કે શોકનો પ્રસંગ આવ્યો હોય તો એમાંથી બને તેટલા જલદી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: