આરોગ્ય ટુચકા 231  ઉંઘ કઈ રીતે શરુ થાય

આરોગ્ય ટુચકા 231  ઉંઘ કઈ રીતે શરુ થાય: આપણે ઉંઘમાં સરી જઈએ તે પહેલાં શું થાય છે? જાગૃત અવસ્થામાં આપણું મન અહીંતહીં ભટકતું રહેતું હોય છે, અનેક વીષયોમાં વહેંચાયેલું હોય છે. આ મન એક પછી એક વીષયોમાંથી પાછું ફરે છે, અને ક્યાંય જતું નથી, ઠરી જાય છે, પોતાનામાં સંકેલાઈ જાય છે. એ કુદરતી રીતે, બેધ્યાનપણે આપણા શરીરને ટકાવી રાખવાની જરુરીયાતને કારણે બને ત્યારે ઉંઘની શરુઆત થાય છે. મનની પોતાનામાં લીન થવાની પ્રક્રીયાની શરુઆત તે ઉંઘની શરુઆત. નીદ્રાવસ્થામાં મન નીર્વીષય બની જાય છે.

મનની આ નીર્વીષય અવસ્થા બેધ્યાનપણે આવે છે એને નીદ્રા કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આ નીર્વીષય અવસ્થા સભાન રીતે લાવવામાં આવે છે ત્યારે એને સમાધી કહેવામાં આવે છે. કુદરત આપણને નીદ્રાવસ્થામાં આવરી લે છે, સમાધી અવસ્થા સભાનપણે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. ઉંઘ સંપુર્ણપણે તમોગુણની અવસ્થા છે, સમાધી ગુણાતીત અવસ્થા છે.

જો કોઈ કારણસર મનની સંકેલાઈ જવાની પ્રક્રીયા, પોતાનામાં લીન થવાની પ્રક્રીયા બની ન શકે તો જાગૃતાવસ્થામાંથી નીદ્રાવસ્થામાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: