આરોગ્ય ટુચકા 238. પથારીમાં પેશાબ

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 238. પથારીમાં પેશાબ

પાંચ ગ્રામ ગોળમાં પાંચ ગ્રામ સાફ કરેલો અજમો મેળવી સોપારી જેવડી ગોળી વાળી લેવી. આમાંથી ત્રણ ગ્રામ જેટલી ગોળી સવાર સાંજ ખાવામાં આવે તો વારંવાર અને વધુ પ્રમાણમાં પેશાબ થતો હોય તેવી તકલીફ દુર થાય છે. ગોળ જુનો હોય તો વધુ સારું.

કાળા તલ અને અજમો સરખા ભાગે લઈ, એમાં લીંબુનો થોડો રસ તથા મીઠું નાખી બરાબર મીક્સ કરીને થોડીવાર સુકાવા દેવું. એ પછી આ અજમો તથા તલ શેકી નાખી મુખવાસ જેવું બનાવી લેવુંં. પથારીમાં પેશાબ થઇ જતો હોય તેવા બાળકને આ મુખવાસ ખાવા માટે આપવો. અજમો ગરમ હોવાથી પોતાની પ્રકૃતીને અનુકુળ હોય તેટલા પ્રમાણમાં એ લેવો.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: