આરોગ્ય ટુચકા 240. દાંતના પેઢામાંથી થતો રક્તસ્રાવ-પાયોરીયા

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 240. દાંતના પેઢામાંથી થતો રક્તસ્રાવ-પાયોરીયા

બોરસલી તથા જેઠીમધનું પચાસ પચાસ ગ્રામ ચુર્ણ મેળવી તેમાં પચીસ ગ્રામ ફટકડીનું બારીક ચુર્ણ મીક્સ કરી કાચની એક બાટલીમાં ભરી રાખવું. સવાર સાંજ દાંત તથા પેઢા પર આ ચુર્ણ લગાવી મંજન કરવાથી પેઢામાંથી નીકળતું લોહી કે પરુ બંધ થાય છે. અને પાયોરીયાના કારણે મોં તથા પેઢામાંથી વાસ આવતી હોય તો તે પણ દુર થાય છે. આ ચુર્ણને પાણીમાં મેળવી થોડીવાર કોગળો ભરી રાખી પંદરેક મીનીટ પછી થુંકી નાખવાથી પણ લાભ થશે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: