આરોગ્ય ટુચકા 258: છાશ

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 258:  છાશ: છાશનો એક મહત્ત્વનો ગુણ આમ દોષ દુર કરવાનો છે. આમનો સ્વભાવ ચીકણો છે. આ ચીકાશને તોડવા માટે હંમેશાં એસીડ-ખટાશ જોઈએ, જે છાશ પુરી પાડે છે અને ધીમે ધીમે આ ચીકાશને આંતરડાંથી છુટી પાડી એને પકવીને બહાર ધકેલી દે છે. આમના દોષમાંથી ઝાડા, જુનો મરડો અને પરીણામે એમાંથી કાયમી મોઢું આવી જાય અને ચાંદાં પડે એવાં દર્દો થાય છે, તો કયારેક એમાંથી હરસ પણ થાય છે. છાશ લેવાથી આ ત્રાસદાયક દર્દો કાયમ દુર જ રહે છે.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: