આરોગ્ય ટુચકા 313. શરદી

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 313. શરદી: દુધમાં 2 ગ્રામ કાળા મરીનું ચુર્ણ અને જરુરી સાકર નાખી ગરમ કરીને પીવાથી શરદીમાં લાભ થાય છે. મરીના સાત દાણા ગળવાથી પણ શરદીમાં ફાયદો થાય છે. એ સીવાય વધુમાં વધુ 40 ગ્રામ દહીંમાં 15 ગ્રામ ગોળ અને 1 ગ્રામ મરીનું ચુર્ણ નાખી દીવસમાં ત્રણચાર વખત લેવાથી પણ શરદી સારી થઈ શકે. આ બધાં ઔષધો ગરમ હોવાથી જેમની પીત્ત પ્રકૃતી હોય તેમણે પોતાને અનુકુળ પ્રમાણ જાળવવાની કાળજી રાખવી.

Advertisements

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: