આરોગ્ય ટુચકા 322.  પેટની ચુક, શુળ અને આફરો

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 322.  પેટની ચુક, શુળ અને આફરો: હીંગ, પીપર, અજમો, બોડી અજમો, સંચળ, સુંઠ અને મરી આ દરેક ઔષધ દસ દસ ગ્રામ લેવાં, અને શાહજીરુ ૧૫ ગ્રામ લઈ તેનું ચુર્ણ બનાવવું. પાણી સાથે આ ચુર્ણ લેવાથી પેટમાં ચુંક આવતી હોય તે મટે છે. ઉપરાંત પેટનો આફરો પણ એનાથી મટે છે. આ ચુર્ણ અજીર્ણ અને ઉલટીમાં તથા પેટના શુળમાં ઘણો સારો ફાયદો કરે છે. આ બધાં ઔષધો ગરમ છે, આથી પીત્ત પ્રકૃતીમાં પોતાને અનુકુળ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી લેવી. અનુકુળતા મુજબ ઔષધોનું પ્રમાણ બદલી શકાય.

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: