આરોગ્ય ટુચકા 455. કેસર, સાકર અને ઘી

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 455. કેસર, સાકર અને ઘી : પા ચમચી કેસર, અડધી ચમચી સાકર અને બે ચમચી ઘી મીશ્ર કરી સહેજ તપાવી એકરસ થાય ત્યારે ઠંડુ પાડી બંને નસકોરામાં પાંચથી છ ટીપાં પાડવાથી ભ્રમર, લમણા, આંખ, કાન, કે માથાનો સામાન્ય દુખાવો તથા આધાશીશીનો દુખાવો પણ થોડીવારમાં જ મટી જાય છે. આ રીતે એકલા ઘી-સાકરનું નસ્ય લેવાથી પણ માથાનો દુખાવો અને આધાશીશી મટે છે, જેનો મેં 1964માં મારી પત્ની પર પ્રયોગ કરેલો અને ફરી કદી એને આધાશીશીની સમસ્યા થઈ નથી.

ટૅગ્સ: ,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: