આરોગ્ય ટુચકા ૫૪૧. મધનું પરીક્ષણ

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૪૧. મધનું પરીક્ષણ : કાચની નાની વાડકીમાં ગરમ પાણી લઈ એમાં એક ચમચી મધ નાખો. જો મધ મોટા તાર બની તળીયે બેસી જાય તો એ શુદ્ધ હશે, પણ જો પાણીમાં ભળી જાય, ઓગળી જાય તો ભેળસેળવાળું હોવું જોઈએ.

ટૅગ્સ:

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: