Archive for the ‘આરોગ્ય’ Category

આરોગ્ય ટુચકા 254. કેન્સરના ઉપાય

ઓગસ્ટ 17, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 254.  કેન્સરના ઉપાય: કેન્સરની ગાંઠ સામાન્ય હોય ત્યારે જ ઉપાય કરી તેને મટાડી દેવી જોઈએ. એ માટે શુદ્ધ કરેલી ચણોઠી, આમલીના કચુકા, અને ગેરુ સરખા ભાગે લઇ ઘસી તેનો લેપ કેન્સરની ગાંઠ પર કરવાથી એ મટી શકે છે. પણ આ પ્રયોગ જાતે ન કરવો. નીષ્ણાતની સલાહ લેવી.

યુનીવર્સીટી ઑફ કેલીફોર્નીયામાં લગભગ ૪૦૦ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યા. જેનાથી નક્કી થયું કે આંતરડાના, લીવરના અને ગુદાના કેન્સરમાં કોફી પીવાથી  રાહત થાય છે. કોફીને કારણે મળ આંતરડામાંથી ઝડપથી નીકળી જાય છે. આની સાથે સાથે કોફીને કારણે કોલેસ્ટ્રોલ, સ્ટરોલ અને બાઈલ એસીડનું સીક્રેશન ઓછું થાય છે. જેથી કેન્સર થતું અટકે છે.

ઈટાલીમાં ૧૦ ઠેકાણે કોફી માટે જે પ્રયોગ થયા તેમાં એવું નક્કી થયું છે કે રોજ ત્રણ કપ કોફી (૨૦૦ મી.ગ્રામ કેફીન) પીનારા લોકોને લીવરનું કેન્સર થવાની શક્યતા ફક્ત ૧૦ ટકા જેટલી રહે છે. વળી નીયમીત તમને ગમતી કસરત ૪૦ મીનીટ કરનારા જો રોજ ત્રણ કપ કોફી પીએ તો લીવરના કેન્સર થવાની શક્યતા રહેતી નથી.

Advertisements

આરોગ્ય ટુચકા 253. ઘુંટણનો દુઃખાવો

ઓગસ્ટ 16, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 253. ઘુંટણનો દુઃખાવો

જે પગના ઘુંટાણમાં દુખાવો હોય તે પગની ઘુંટી પાસે 2.25 કીલો (પાંચ પાઉન્ડ) વજન બાંધો. ખુરશી પર બેસો. ખુરશી પર બેઠેલી સ્થીતીમાં પગ ઘુંટણ આગળ ૯૦ ડીગ્રીએ વળેલા હશે. વજનવાળા પગને ઉંચો કરતા જાઓ અને જમીનની સમાંતર લાવો. પછી તેને અડધે સુધી (૪૫ ડીગ્રી) નીચે લાવો. પુરેપુરો નીચે લાવી જમીન પર મુકવાનો નથી, માત્ર 45° જ નીચે લાવવાનો છે. ફરી ઉંચકીને સમાંતર કરો.  આ રીતે ૧૫ વખત કરી એક મીનીટનો આરામ કરવો. આમ ત્રણ વખત એટલે કે 45 વાર કસરત કરો. જો બંને પગનાં ઘુંટણ દુખતાં હોય તો વારા ફરતી બંને પગની કસરતના 15-15 વખત એક-એક મીનીટના આરામ બાદ ત્રણ સેટ કરવા. આ રીતની કસરતથી ઘુંટણનો દુખાવો કદાચ દુર કરી શકાશે.

આરોગ્ય ટુચકા 252  ખુજલી – વલુર, ત્વચાની રુક્ષતા

ઓગસ્ટ 14, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 252  ખુજલી – વલુર, ત્વચાની રુક્ષતા: લીમડાની અંતર છાલ, હળદર, હરડે, બહેડાં, આમળાં, દારુહળદર, કરીયાતુ, રક્ત ચંદન (રતાંજલી) અને અરડુસીનાં પાન આ નવ દ્રવ્ય સરખે ભાગે લઈ થોડું પાણી ઉમેરી ચટણીની જેમ લસોટી, પીંડો બનાવી લેવો. આ ચટણીના વજનથી ચારગણું તલનું તેલ લેવું, તેલથી ચારગણું પાણી અથવા તો અરડુસીનો કે લીમડાના પાનનો રસ નાખી ધીમા તાપે ઉકળવા દેવું. પાણી બળી જાય અને માત્ર તેલ બચે ત્યારે ઉતારી લેવું. આ તેલ કાચની શીશીમાં ભરી લેવું. આ તેલની માલીશ કરવાથી ખુજલી, ખરજવું, ચામડી લુખી પડીને ફાટી જવી કે સોરાઈસીસ જેવા રોગોમાં ખુબ સારું પરીણામ મળે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 251.  અમ્લપીત્ત (હાઈપર એસીડીટી)

ઓગસ્ટ 13, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 251.  અમ્લપીત્ત (હાઈપર એસીડીટી): પટોલ (કડવાં પરવળ), હરડે, બહેડાં, આમળાં, કડુ, કરીયાતું, ગળો, પીત્ત પાપડો, સુંઠ અને ભાંગરો આ દસ દ્રવ્ય સરખા ભાગે લઈ એનો અધકચરો ભુકો કરવો. એક ગ્લાસ પાણીમાં વીસ ગ્રામ ભુકો થોડો સમય પલાળી રાખી ધીમા તાપે ઉકાળવું. પોણાભાગ જેટલું પ્રવાહી બાકી રહે ત્યારે ઉતારી ઠરે એટલે ગાળીને પી જવું. સવાર સાંજ આ પ્રમાણે ત્રણેક મહીના સુધી એકધારો પ્રયોગ ચાલુ રાખવાથી ખાટા ઓડકાર, પેટમાં બળતરા, ખાટી કડવી ઉલટી વગેરે અમ્લપીત્તની ફરીયાદ મુળમાંથી દુર થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 250  બાળકોને થતાં શરદી-ઉધરસ-તાવ

ઓગસ્ટ 6, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 250  બાળકોને થતાં શરદી-ઉધરસ-તાવ: નાના બાળકને વારંવાર તાવ આવતો હોય, શરદી, ઉધરસ, સસણી, કફ તથા ઝાડાની તકલીફ હોય, અવારનવાર ઉલટી થવાથી દુધ બહાર નીકળી જતું હોય, તથા શરીરથી કૃશ અને નબળું હોય તો અતીવીષની કળી, કાકડાશીંગી, લીંડીપીપર અને નાગરમોથ આ ચાર ઔષધોનું સરખા ભાગે ચુર્ણ બનાવી તેમાંથી ચપટીક ચુર્ણ મધ સાથે દીવસમાં ત્રણવાર ચટાડવું. (પહેલાં આપણે ત્યાં નાનાં બાળકોને ઘસારો પાવામાં આવતો તેમાં આ પ્રકારનાં ઔષધો આવતાં.)

આરોગ્ય ટુચકા 249. અપચો-અજીર્ણ

ઓગસ્ટ 5, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 249. અપચો-અજીર્ણ : ખોરાક બરાબર પચતો ન હોય, જમ્યા બાદ પેટ ભારે થઈ જતું હોય અને જમવામાં પણ જોઈએ તેટલી રુચી ન થતી હોય તો લસણની આઠ દસ કળી લસોટી તેમાં થોડું સીંધવ કે મીઠું, જરુરી પ્રમાણમાં લીલું મરચું અથવા આદુ, મરી અને લીંડીપીપરનું ચુર્ણ, લીંબુનો રસ, જરુરી માત્રામાં ખાંડ જો બીજી કોઈ રીતે નુકસાનકારક ન હોય તો તથા ફુદીનો મેળવીને ચટણી બનાવવી. જમતી વખતે યોગ્ય માપમાં આ ચટણીનો ઉપયોગ કરતા રહેવાથી અપચાની અને અજીર્ણની ફરીયાદ દુર થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 248. ખરજવાના ઉપાય

ઓગસ્ટ 4, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 248.  ખરજવાના ઉપાય: 1. શરીરના જે ભાગ પર ખરજવું થયું હોય તેને લીમડાનાં પાન નાખી ઉકાળેલા પાણીથી સારી રીતે ધોઈને સાફ કરવો. લીમડાનાં પાન ન મળી શકે તો બીજું કોઈ પણ પોતાને અનુકુળ હોય તે સારું જંતુનાશક ઔષધ વાપરી શકાય. આ પછી તેના પર દેશી દીવેલ એટલે કે રીફાઈન કર્યા વીનાનું એરંડીયું ચોપડવું. સતત એક મહીના સુધી ખરજવાવાળો ભાગ કોરો ન પડે એ રીતે દીવેલ લગાડતા રહેવાથી પરીણામ મળવાની શક્યતા છે.

2. સાકર, ફટકડી, આમલસારો ગંધક અને ટંકણખાર આ દરેક દ્રવ્ય દસ દસ ગ્રામ લઈ બારીક ચુર્ણ કરી લીંબુના રસમાં અથવા પાણીમાં ઘુંટવું. સુકાય ત્યારે શીશીમાં ભરી રાખવું. એ પછી જરુરી માત્રામાં લઈ પાણીમાં મેળવી સવાર-સાંજ ખરજવા પર લગાવતા રહેવું. એકધારા આ પ્રયોગથી પરીણામ મળવાની શક્યતા છે.

આરોગ્ય ટુચકા 247. લીંબુનો એક પ્રયોગ

ઓગસ્ટ 1, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 247. લીંબુનો એક પ્રયોગ: બે સારાં લીંબુની ચાર સરખી ફાડ કરવી. એમાંથી બે ફાડમાં કીડામારીનું ચુર્ણ, ત્રીજામાં સંચળ અને ચોથા ફાડીયામાં મરીનું ચુર્ણ વાંસની સળી વડે કોચી કોચીને ભરવું. એ પછી ચારેય ફાડને અનુકુળતા મુજબ તવા પર કે અંગારા પર ગરમ કરવી. ખદખદી જાય એટલે પહેલાં કીડામારીવાળાં ફાળીયાં ચુસવાં, પછી સંચળવાળું ફાળીયું અને છેવટે મરીનું ફાળીયું ચુસવું. આનાથી ભુખ લાગે છે, મોંનો સ્વાદ સારો થાય છે, ગેસની તકલીફ દુર થાય છે અને આફરો થતો હોય તો તેમાં પણ ફાયદો થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 246. સ્વપ્ન દોષ, ઉંઘમાં શુક્રસ્રાવ

જુલાઇ 31, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 246. સ્વપ્ન દોષ, ઉંઘમાં શુક્રસ્રાવ:

પુખ્ત વય થતાં અઠવાડીયે-દસ દીવસે એકાદ વાર સ્વપ્નમાં વીર્ય સ્રાવ થાય તો એ સ્વાભાવીક ગણાય, પણ રોજે રોજ કે ઓછા દીવસના અંતરે વારંવાર ઉંઘમાં શુક્રસ્ખલન થયા કરે તો નીચેના ઉપાયો પૈકી અનુકુળ હોય તે કરી શકાય.

(૧) રોજ સવારે નરણા કોઠે એક પતાસામાં વડનું તાજું દુધ ઝીલી તે પતાસુ ખાઈ જવું. અથવા વડના સુકા ટેટાનું એક ચમચી ચુર્ણ ફાકવું.

(૨) બાવળના લીલા પડીયાનો રસ સવાર-સાંજ પીવાથી સ્વપ્નદોષની ફરીયાદ દુર થશે.

(૩) અનુકુળ પ્રમાણમાં ડુંગળીના રસમાં ગાયનું ઘી અને મધ સવારે નરણા કોઠે ચાટવાથી સ્વપ્નદોષથી છુટકારો મળી શકે.

(૪) એક બદામનું ચુર્ણ, થોડું માખણ અને થોડું મધ મીક્સ કરીને ૮- ૧૦ દીવસ સવાર-સાંજ લેવાથી સ્વપ્નદોષની સમસ્યાથી આરામ મળશે.

(૫) ગાયના એક ગ્લાસ દુધમાં ૩ ખજુર અને જરુરી ખાંડ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળવું. જ્યારે દુધ અડધું થઈ જાય ત્યારે ખજુર સહીત દુધ પી જવું.

(૬) ૧/૨ ગ્રામ લીલી એલચીનું ચુર્ણ અને ૩ ગ્રામ સુકા ધાણાના ચુર્ણમાં ૨ ગ્રામ વાટેલી ખાંડ નાખી સવારે નરણા કોઠે ખાવું.

આરોગ્ય ટુચકા 245. હાથપગ તથા મોં પરના સોજા

જુલાઇ 26, 2018

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 245. હાથપગ તથા મોં પરના સોજા

સાટોડીના મુળ, સુંઠ, હળદર, દારુ હળદર, હરડે, ગળો, દેવદાર, ચીત્રક અને ભારંગમુળ આ નવ દ્રવ્યો સરખા ભાગે લઇ બરાબર સાફ કરી અધકચરો ભુકો બનાવી લેવો. આમાંથી ૨૫ ગ્રામ જેટલો ભુકો બે ગ્લાસ પાણીમાં પલાળી ધીમા તાપે ઉકળવા દેવો. પોણા કપ જેટલું પ્રવાહી બાકી રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી લઈ પી જવું. સવાર સાંજ આ ઉકાળો નીયમીત રીતે લેવાથી હાથ પગ તથા મોં પર આવેલા સોજા દુર થાય છે. એજ રીતે આ ઔષધના સેવનથી પેટ પર આવેલા સોજા પણ મટી શકે છે.

સોજાના દરદીએ દહીં, છાશ, ખાટાં ફળ, આમલી કે એવા કોઈ ખાટા પદાર્થ ન લેવા. આથો આવીને તૈયાર થતી હોય તેવી વાનગી પણ છોડવી. મીઠું પણ સોજાના દરદી માટે અપથ્ય છે.