Archive for the ‘શ્રાદ્ધક્રીયા’ Category

વાર્ષિક (મહાલય શ્રાદ્ધ)

જૂન 14, 2009

વાર્ષિક (મહાલય) શ્રાદ્ધ

જો માસિક શ્રાદ્ધના દિવસે વાર્ષિક શ્રાદ્ધ હોય તો વાર્ષિક શ્રાદ્ધનું પિંડદાન નીચે મુજબ કરવું. પરંતુ વાર્ષિક શ્રાદ્ધ અલગ હોય તો તર્પણ, વિષ્ણુ પૂજા અને માસિક શ્રાદ્ધ વિભાગની પૂજા પણ પ્રથમ કરવી. પછી વાર્ષિક શ્રાદ્ધનું પિંડ દાન નીચે મુજબ કરવું. બધું મળીને ૧૩.

१. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् पिता ………….. वसुरूप एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् पित्रे ……. वसुरूपाय अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

२. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् पितामह ..…….. रुद्ररूप एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् पितामहाय ……. रुद्ररूपाय अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

३. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् प्रपितामहाय…..आदित्यरूप एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् प्रपितामहाय ……. वसुरूपाय अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

४. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् माता .……….. वसुरूपा एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् मात्रे ……. वसुरूपायै अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

५. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् पितामही …….. रुद्ररूपा एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् पितामह्यै ……. रुद्ररूपाया अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

६. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् प्रपितामही……आदित्यरूपा एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् पित्रे ……. आदित्यरूपाया अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

७. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् मातामह ..…….. वसुरूप एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् मातामहाय ……. वसुरूपाय अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

८. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् प्रमातामह ….….. रुद्ररूप एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् प्रमातामहाय ……. रुद्ररूपाय अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

९. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् वृद्धप्रमातामह…..आदित्यरूप एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् वृद्धप्रमातामह ……. आदित्यरूपाय अयं पिंडः

स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

१०. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् मातामही ……..वसुरूपा एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् मातामह्यै ……. वसुरूपाया अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

११. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् प्रमातामही ..….. रुद्ररूप एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् प्रमातामह्यै ……. रुद्ररूपाया अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

१२. ॐ काश्यप गोत्रे अस्मत् वृद्धप्रमातामही..आदित्यरूपा एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय अस्मत् वृद्धप्रमातामह्यै ……. आदित्यरूपाया

अयं पिंडः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

१३. ॐ काश्यप गोत्रे मृतेभ्यः समस्तेभ्यः स्वसंबंधीभ्यः एतत्ते अन्नं स्वधा,

ईदं काश्यप गोत्राय मृतेभ्यः समस्तेभ्यः स्वसंबंधीभ्यः अयं पिन्डः स्वधा न मम. एतत्ते गोदावर्या दत्तमस्तु गयागदाधरः तृप्यतु.

હાથમાં તલ અને દર્ભ રાખી પિંડની થાળીને હાથ અડાડી રાખવો.

आब्रह्मो  ये  पितृवंशजाता  मातृस्तथा  वंशभया मदीयाः,

वंशद्वये अस्मिन मम दासभूता भृत्यास्तथैव आश्रित सेवकाश्च.

मित्राणि  सख्यः पशवश्च  वृक्षा  दृष्टाश्च पृष्टाश्च कृतोपकाराः,

जन्मान्तरे ये  मम  संगताश्च  तेभ्यः स्वधा पिंडमहं ददामि.

पितृवंशे  मृता ये  च  मातृवंशे  तथैव च,

गुरु श्वसुर बंधुनां ये च अन्य बांधवाः स्मृताः.

ये मे कुले लुप्तपिंडाः   पुत्रदारा विवर्जिताः,

क्रियालोप गता ये च जात्यन्धाः पंगवस्तथा.

विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाताज्ञाताः कुले मम,

तेभ्यो पिंडो मया दत्ता   ह्यक्षय्यं उपतिष्ठतु.

असिपत्र  वनेघोरे  कुंभीपाके  च ये गताः,

तेषां  उद्धरणार्थाय  ईदं  पिंडं  ददाम्यहम्.

उच्छिन्न कुल वंशानां येषां दाता कुले नहि,

धर्म  पिंडो  मया  दत्तो  ह्यक्षय्यं उपतिष्ठतु.

પિંડો ઉપર તલ વધાવી દેવા.

પિંડ બનાવતાં લોટ વધ્યો હોય તો પિંડોની બાજુમાં બધો લોટ મૂકી દેવો.

हस्तलेपभाजः पितरः प्रियंताम्.

પૂજન समस्त पितृणां तथा अन्यनां पिन्डेभ्य नमः सर्वोपचारार्थे आसनं पाद्यं चंदनं पुष्पं धुपं दीपं नैवेद्यं कुंकुमं अक्षतान् मुखवासं दक्षिणां सम०

પિંડોને નમસ્કાર કરવા.

બ્રાહ્મણે યજમાનને ચાંલ્લો કરવો.

स्वस्ति न ईन्द्रो वृद्धश्रवा   स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति र्दधातु.

બ્રાહ્મણે આશીર્વાદ આપવા ફૂલ અને ચોખા લેવા.

स्वस्तिस्तु पाविनी साक्षात् पूण्यकल्याण वृद्धिदा,

भवन्तु  यजमानस्य   आशीर्वाद   परयणा,

आदित्या  वसवो  रुद्रा  विश्वदेवा मरुद्गणा,

लोकपालाः प्रयच्छन्तु  मंगलानि श्रियं यशः.

વિષ્ણુના ચટને હાથ અડાડવો.

स्वस्थानं गच्छ.

જનોઈ ડાબી બાજુ કરી હાથમાં ફૂલચોખા લેવાં.

आयुः प्रजा धनं विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च,

प्रयच्छन्तु यथा राज्यं   पितृणां च पितामहाः.

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः श्राद्धक्रियादिषु,

न्यूनं संपूर्णतां  यातु   सद्यो  वंदे तमच्युतम्.

मंत्रहीनं   क्रियाहीनं    भक्तिहीनं   सुरेश्वर,

तत्सर्व   क्षम्यतां   देव    प्रसीद  परमेश्वर.

ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः  विष्णवे नमः

ईति  विष्णु स्मरणात्  कृतं कर्म परिपूर्णमस्तु,

अस्तु परिपूर्णम्.

માસિક શ્રાદ્ધ

જૂન 13, 2009

માસિક શ્રાદ્ધ

પ્રથમ નિત્ય તર્પણ અને વિષ્ણુ પૂજન અગાઉ મુજબ કરવું. વખતે યજમાને પૂર્વાભિમુખ બેસવું, પિંડદાન વખતે દક્ષિણાભિમુખ.

વિશ્વેદેવાના બે ચટ પૂર્વાભિમુખ, મહાવિષ્ણુનો ચટ પશ્ચિમાભિમુખ અને પિતૃઓના ત્રણ ચટ ઉત્તરાભિમુખ મૂકવા. માસિક શ્રાદ્ધ વખતે વિશ્વેદેવાના બે ચટની સાથે સામાન્ય વર્ષ હોય ( મરણની તિથિથી ૧૨ મહિના) તો ૧૨ ચટ અને મરણની તિથિથી એક વર્ષમાં અધિક માસ હોય તો ૧૩ ચટ મૂકવા.

પિંડ બનાવવા માટે ચોખાનો લોટ ઘી, દૂધ, સાકર નાખી પાણી વડે બાંધવો.

પછી ચટોની પૂજા નીચે મુજબ કરવી.–જનોઈ જમણી બાજુ રાખવી.

જમણા હાથમાં તલ અને દર્ભ લઈ હાથ ચટની થાળીને અડાડી રાખવો.

गतोऽसि दिव्य लोकं त्वं कृतान्त विहिता प्रिये

मनसा  वायु  भूतेन  चटे त्वांमहं निमंत्रये.

काश्यप गोत्रे ….. प्रेतात्मा मासिक/सांवत्सरिक श्राद्धेपर्यंत उपतिष्ठताम्.

તલ બધા ચટ પર વધાવી દેવા.

હવે દરેક વખતે પાણી ચડાવવું.

काश्यप गोत्रे ….. प्रेतात्मा मासिक/सांवत्सरिक श्राद्धेपर्यंत पाद्यं समर्पयामि.

काश्यप गोत्रे ….. प्रेतात्मा मासिक/सांवत्सरिक श्राद्धेपर्यंत पादावनेजं एष ते अर्घ्यः.

काश्यप गोत्रे …. प्रेतात्मा मासिक/सांवत्सरिक श्राद्धेपर्यंत पादप्रक्षालनं एष ते अर्घ्यः.

काश्यप गोत्रे ….. प्रेतात्मा मासिक/सांवत्सरिक श्राद्धेपर्यंत आचमनीयं समर्पयामि.

હાથમાં ચોખા, તલ અને દર્ભ રાખવાં.

ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता,

ये भूता विघ्न कर्तारस् ते नश्यन्तु शिवाज्ञया.

अपक्रामन्तु भूतानि  पिशाचा सर्वतो  दिशम्,

सर्वेषाम  विरोधेन       श्राद्धकर्म   करोम्यहम्.

હાથમાંના ચોખાતલ ચારે દિશામાં વેરી દેવા.

બધા ચટને આસન માટે સુતર આપવું.

काश्यप गोत्रे……प्रेतात्मा मासिक/सांवत्सरिक श्राद्धेपर्यंत आसनं समर्पयामि.

आचमनं चंदनं पुष्पं धुपं दीपं नैवेद्यं कुंकुमं अक्षतान् मुखवासं दक्षिणां समर्पयामि.

પિંડદાન–દર્ભની સેર ઉત્તરમાં મૂળ રહે તેમ ઉત્તરદક્ષિણ મૂકવી. તેના ઉપર ઉત્તરથી શરૂ કરી પિંડ મૂકવા. બધું મળી ૧૫ કે ૧૬.

१. काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य उनमासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

२. काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

३. काश्यप गोत्रे ……प्रेतस्य त्रिपाक्षिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

४.काश्यप गोत्रे …प्रेतस्य तृतीय मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

५.काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य चतुर्थ मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

६.काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य पंचम् मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

७काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य उन षाण्मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

८.काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य षाण्मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

९.काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य सप्तम् मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

१०.काश्यप गोत्रे…प्रेतस्य अष्ठम् मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

११.काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य नवम् मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

१२.काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य दशम् मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

१३.काश्यप गोत्रे…प्रेतस्य एकादशं मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

१४.काश्यप गोत्रे……प्रेतस्य द्वादशं मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

१५.काश्यप गोत्रे..प्रेतस्य उनाब्दिक मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

१६.काश्यप गोत्रे…प्रेतस्य अधिकं मासिक निमित्तं एषः पिंडः मददत्तः तवोपतिष्ठताम्.

હાથ ધોઈ પિંડને પાણી ચડાવવું.

उनमासिकादि उनाब्दि(अधिकं) मासिक पर्यंत लभ्यः पिन्डे जलं आसनं चंदनं तिलं अक्षतान् पुष्पं तुलसीदलं धुपं दीपं नैवेद्यं मुखवासं दक्षिणां

काश्यप गोत्राय …….. प्रेताय तदं तव उपतिष्ठताम्.

હાથમાં પાણી અને દર્ભ લેવાં.

काश्यप गोत्रे ……. प्रेते उनमासिकादि उनाब्दिक (अधिकं) मासिक श्राद्धेयत्

ततन्नपानादिकं तदं तवोपतिष्ठताम्.

પિંડ ઉપર પાણી ચડાવી દેવું.

એક તાંબાના વાસણમાં દૂધ, પાણી અને સર્વૌષધિ (તલ, જવ, ચંદન) લઈ નીચેના મંત્રો બોલી ચડાવવું.

ચંદનયુક્ત ફૂલ હાથમાં લેવું.

अनादि  निधिनो  देव  शंखचक्रगदाधरः,

अक्षय्य पुंडरीकाक्ष प्रेत मम मोक्षपदो भव.

अतसी पुष्पसंकाश   पीतवास समच्युतम्,

येन नश्यंति गोविंद न तेषां विद्यते भय.

कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भवो,

संसारार्णवमग्रानां    प्रसीद   पुरुषोत्तम.

नारायण  सूरश्रेष्ठ   लक्ष्मीकांत  वरप्रद,

अनेन तर्पणे नाथ   प्रेत मोक्षपदो भव.

हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्त अव्यक्त स्वरूपपणे,

अस्यातस्यमो प्रेक्षौर्थ  सुप्रीतो भव सर्वदा.

पंचदश(षोडश) मासिक श्राद्धे कृतैः काश्यप गोत्रस्य ……. प्रेतस्य प्रेतत्व

निवृत्तिः असद्गति विनाशः सद्गति प्राप्तिः.

પૂચ્છપાણી

જૂન 12, 2009

પૂચ્છપાણી

સામગ્રી- ગાય, નાળિયેર, પૈસા, લાલ કાપડ, તલ, જવ, તુલસીપત્ર, ચંદન, કંકુ, અબીલ, ગુલાલ, ચોખા, દીવો, અગરબત્તી, તુલસીના છોડનું કુંડું, તાંબાનું વાસણ કે સ્ટીલની ડોલ, દાભડાની ઝૂડી, ફૂલનો હાર-૧.

વિધિ- પ્રથમ ગાયના કપાળ પર કંકુનો ચાંલ્લો કરી ચોખા વધાવવા. ગળામાં ફૂલનો હાર પહેરાવવો. લાલ કાપડમાં નાળિયેર અને ૧૧ ડોલર મૂકી ગળામાં બાંધવું. પછી ગાયના ચાર પગની પૂજા  – દૂધ-પાણીથી પગ ધોવા.

धेनुके सर्वभूतानां  तारके विश्ववंदिते,

पवित्रे निर्मले देवि पाद्यं प्रतिगृह्यताम्.

ॐ  गौरीयै  नमः पाद्यं समर्पयामि.

કંકુનો ચાંલ્લો કરી ચોખા વધાવવા. મૃતકના ઘરની મુખ્ય વ્યક્તિએ ગાયની ચાર પ્રદક્ષિણા કરવી.

गावो ममाग्रतः सन्तु गावो रक्षतु मे पूण्यम्,

सुरभि हर मे पापं   यम्मया दुष्कृतं  कृतम्.

यानिकानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च,

तानि  सर्वाणि  नश्यन्तु  प्रदक्षिणा पदे पदे.

પછી હાથ જોડી પ્રાર્થના કરવી.

ॐ काश्यप गोत्रोत्पन्न ……… प्रेताय सर्व पापक्षयकामः पूयशोणितयुत वैतरणी संज्ञक नद्युत्तारण पूर्वकं सुखेन वैकुंठभुवन प्राप्तिकामो वा ईमां वैतरणी

संज्ञिकां गां यमद्वारे पथि घोरे घोरा वैतरणी नदी.

धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महापथे,

उत्तितीर्युं रहं देवी वैतरण्ये नमोस्तुते.

પાસે રાખેલા તુલસીના કુંડામાં દીવોઅરબત્તી કરી પુચ્છપાણીની વિધિ શરૂ કરવી. માટે એક તાંબાના વાસણ કે સ્ટીલની ડોલમાં દૂધપાણી, તલ, જવ, કંકુ, અબીલગુલાલ, ચોખા, ફૂલ, તુલસીપત્ર વગેરે નાખીને ગાયના પૂંછડા નજીક રાખવું. પુચ્છપાણી આપનારે ડાબા હાથમાં ફૂલ અને છૂટા પૈસા લઈ ગાયનું પૂછડું ડાબા હાથમાં લેવું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરી ચાર વખત જમણા હાથે દર્ભની ઝૂડીથી સ્ટીલની ડોલમાંથી પાણી લઈ પૂછડે ચડાવવું. તેમ ભગવાનનું સ્મરણ કરી ગતાત્માનો બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો માર્ગ નિષ્કંટક બનો એવી પ્રાર્થના કરી ગાયનું પૂંછડું આંખે અડાડવું. પગે લાગવું. આમ નાનાથી મોટાં દરેક જણ વિધિ કરી શકે.

જે દાન કરવાં હોય તેગોદાન, પંથિકદાન, લાડુ સહિત કુંભદાન, લોઢાનું, કપાસનું, સાત ધાન્યોનું, તેર જોડ પગરખાંનું, વસ્ત્રદાન વગેરે જે કરવું હોય તે.

દાન આપતી વખતે જનોઈ જમણી બાજુ કરવી, અને નીચેનો મંત્ર બોલવો.

ॐ काश्यप गोत्रस्य ………दासस्य(देव्याः) सर्व पापक्षयार्थं पूयशोणितयुत्

वैतरणी संज्ञक नद्यौ तारण पूर्वक सुखेन वैकुंठ भुवन प्राप्त्यर्थम्.

જનોઈ ડાબી બાજુ કરવી, અને હાથ જોડી રાખવા.

भूतद्रव्यं सर्वजनकल्याणार्थे संप्रददेऽम् तेने पापहा श्री भगवान विष्णुः प्रियंताम्.

એકાદશા શ્રાદ્ધ

જૂન 9, 2009

એકાદશા શ્રાદ્ધ

(જળાશય આગળ-શક્ય હોય તો)

સફેદ કપડું- ચોખા  લાલ કપડું-ઘઉં  લાલ કપડું-ચોખા

યજમાને પૂર્વાભિમુખ બેસવું.  ત્રણ સ્થાપન- વચ્ચે લાલ, તેમાં ઘઉં પુરવા. ચાર દિશાએ ચાર ખાનાં અને વચ્ચે એક. તેમાં પાંચ પાત્રો. પાંચ દેવોની મૂર્તિઓ (વિષ્ણુની સોનાની, બ્રહ્માની રૂપાની, રુદ્રની તાંબાની, યમની લોઢાની અને સત્પુરુષની સીસાની) પંચપાત્ર પર તરભાણી ઢાંકી તેમાં દરેકમાં એક એક મૂકવી. આ પંચદેવ.

વચલા સ્થાપનની ઉત્તરમાં સફેદ સ્થાપન. એમાં ચોખા. એમાં નવ ખાનાં- આઠ દિશા અને વચ્ચે એમ બનાવવાં. વચ્ચેના મોટા ખાના પર એક કળશ ઢાંકણ સહીત મૂકવો.

વચલા સ્થાપનની દક્ષિણમાં લાલ સ્થાપન. એમાં ઉત્તર દક્ષિણ ચોખાની એક હારમાં સાત ઢગલી કરવી. ઈશાન(North-East) ખૂણામાં ચોખાની એક મોટી ઢગલી કરી બીજો કળશ મૂકવો. તેના ઢાંકણ પર તાંબાની રુદ્રની મૂર્તિ મૂકવી. એક થાળીમાં સામે પાટલા પર વિષ્ણુનો ચટ. જમણા હાથ તરફ મોટી થાળીમાં ૧૧ ચટ ઉત્તર તરફ મુખ રહે તેમ મૂકવા માટે તૈયાર રાખવા.

બંને કળશમાં દૂર્વા મૂકવી.

दूर्वे  ह्यमृत  संपन्ने  शतमूले  शतांकुरे,

शतं पातक संहर्ति कलशे त्वां क्षिपाम्यहम्.

પંચપલ્લવ-

अश्वस्थो दुम्बर प्लक्ष आम्रन्य ग्रोध पल्लवा,

पंचभृगा ईमे प्रोक्ताः  कलशे निक्षिपाम्यहम्.

પુષ્પ-

विविधं पुष्पं जातं  देवानां प्रीति वर्धनम्,

क्षिप्तं यत्कार्य संभूतं  कलशे निक्षिपाम्यहम्.

પંચધાન્ય-

धान्यौषधि मनुष्याणां जीवनं परमं स्मृतम्,

क्षिप्तं यत्कार्य संभूतं  कलशे निक्षिपाम्यहम्.

બંને કળશમાં ચોખા, તલ, ચંદન વગેરે નાખવું.

ઢાંકણ પર સત્યેશની સોનાની મૂર્તિ મૂકવી.

પ્રથમ પંચગવ્ય (ગાયનાં દૂધ, દહીં, ઘી, છાણ, મૂત્ર- ભેગાં)ની એક અંજલી આપવી.

હવે ઉપર જણાવેલ નવ ખાનાવાળા સફેદ સ્થાપનમાં ઈશાન ખૂણાથી શરૂ કરી ઘડિયાળની દિશા મુજબ પૂર્વ, અગ્નિ, દક્ષિણ– એ ક્રમે સોપારી મૂકતા જવું અને ચોખા વધાવતા જવું.

ॐ रुकिमण्यै नमः रुकिमणीं आहवायामि स्थापयामि. —પહેલી સોપારી ઈશાન ખૂણામાં. (North-east)

सत्यभामै ….. सत्यभामां० – પૂર્વ   जांबुवत्यै …… जांबुवतीं ०– અગ્નિ

नाग्निक्यै……नाग्निकीं०—દક્ષિણ        कालिंद्यै…….कालिंदीं– નૈઋત્ય

मित्रविंदायै…मित्रविंदां०—પશ્ચિમ      लक्ष्मणायै…….लक्षमणां०– વાયવ્ય

चारुहासिन्यै….चारुहासिनीं०—ઉત્તર

વચ્ચેના કળશની પૂજા. હાથમાં ચોખા લેવા.

ॐ सत्येशाय नमः सत्येशं आह्वायामि स्थापयामि……….વચ્ચે કળશ પર ચોખા વધાવવા.

ॐ सत्येशाय अष्टशक्ति सहित नमः सर्वोपचारार्थे चंदनं

पुष्पं  धूपं दीपं नैवेद्यं  कुंकमं  अक्षतान्  समर्पयामि.

હાથમાં શ્રીફળ અને પૈસો રાખવાં.

पराकृतं   मयाघोरं  ज्ञातमज्ञातकिल्विषम्,

जन्मर्तोध दिन यावत्तस्मात्पापात्पुनातु माम्.

ब्रह्महा  मधपस्तेयी  तथैव  गुरु  तल्पत्रः,

महापातकि  नरत्वे  तत्संगी  च  पंचमम्.

अति  पातक  मन्यस्य  तन्ननयूमुपपातकम्,

गोवधो व्रात्यतास्तेयं  ऋणानां चापरिक्रिया.

अनाग्रि परिता पापण्य  विक्रयः परिवेदनम्,

ईंधनार्थे  द्रुमच्छेदस्  त्रिहिंसौ  विजीवनम्.

मातापित्रोर  शुश्रुषा  तद्वाक्याकरणं  तथा,

गुर्वादि श्रेष्ठ विप्राणां यत्किंचिद् दुष्कृतं कृतम्.

अनृतालापान किंचित्   स्वकर्माकरणं तथा,

अहविस्करस्परित्यागो  नित्य नैमित्तिकच्युति.

अनाश्रमस्तत्वज्ञान      देवशुश्रुषाणादिकम्,

ईन्द्रियाभिरतिः स्त्रीषु नानाजातिषु या भवेत्.

ब्रह्म क्षत्रिय विटशुद्र   विधवादासी संगमः,

अभक्षणभक्षणापेय  पान  भक्षस्य निंदनम्.

कुग्रामवासः  पारुष्यं  दुर्गमो  दुर्भेगाधमः,

ग्राम कुष्टान्न दुष्टान्न फलशाकादि भक्षणम्.

नास्तिक्यं वा स्वधर्मेषु  परधर्मेषु या रतिः,

अपूज्य पूजनं पूज्य   पूजनस्य व्यतिक्रमः.

ततो ज्ञानकृतं वाधि कायिकं वाचिकं तथा,

मानसं त्रिविधं पूर्व   प्रायश्चितैः नाशितम्.

एतेषां पापनाशार्थं   षडब्दाधु पदिश्यताम्,

तथा च गुरुलघु पापा विशोधनार्थ प्रायश्चितं अहं याचे.

પછી બ્રાહ્મણयाच्यताम्બોલે એટલે નાળિયેરદક્ષિણા વિષ્ણુને અર્પણ કરવાં.

સ્નાનના પ્રતિક તરીકે શરીર પર પાણી છાંટવું.

ફરીથી નાળિયેર હાથમાં લઈ તેના પર ચંદનપુષ્પ મૂકવાં.

सत्येशाय नमस्तुभ्यं  पापाहा परमेश्वर,

मया दत्तार्घ्यदानेन प्रेत मुक्तिप्रदो भव.

નાળિયેર સત્યેશને અર્પણ કરવું. (સફેદ સ્થાપનમાં વચ્ચે) અને પગે લાગવું.

વચલા સ્થાપનમાં પંચદેવની પૂજા.

જનોઈ સવ્યં(ડાબે) . દરેક વખતે ચોખા વધાવવા.

ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आह्वायामि स्थापयामि, विष्णवे…….विष्णुं०

रुद्राय……..रुदं०  यमाय……..यमं० सत्पुरुषाय….सत्पुरुषं०

પૂજા

ॐ ब्रह्मादि प्रेतपर्यंतेभ्य नमः सर्वोपचारार्थे चंदनं पुष्पं धुपं दीपं नैवेद्यं फलं दक्षिणां समर्पयामि.

વૃષોત્સર્ગ વિધિ–જમણા હાથ તરફ લાલ કાપડ પર ઉત્તરદક્ષિણ ચોખાની સાત ઢગલી અને ઈશાન ખૂણામાં કળશ પર રુદ્રની મૂર્તિદરેક ઢગલી પર સોપારી મૂકતા જઈ ચોખા વધાવવા.

१. ॐ काल्य नमः कालीं आह्वायामि स्थापयामि.

२. कराल्यै….करालीं० ३. विकटाय…. विकटां० ४. भीषणायै….भीषणां०

५. महोत्कटायै….. महोत्कटां० ६. संहारिण्यै….संहारिणीं० ७. दुरावर्षाय…

दुरावर्षां०

ઈશાન ખૂણે–  ॐ रुद्राय नमः, रुद्रं आह्वायामि स्थापयामि.

પૂજન— ॐ रुद्र सहित सप्तप्रेत मातृकेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे चंदनं पुष्पं

धुपं दीपं नैवेद्यं कुंकुमं अक्षतान् समर्पयामि.

અગ્નિ કપુરના ટૂકડા પર ઘી મૂકી સળગાવીને હવન કુંડમાં મૂકવો.

सप्त हस्तश्चतुः शृंगः सप्त जिह्वो द्विशिर्षकः,

त्रिपाद प्रसन्न वदनः सुखासीनः शचिस्मितः.

ચંદન, પુષ્પ અને ચોખા લેવા.

ॐ प्रायश्चिते विटनामाग्नये सर्वोपचारार्थे चंदनं पुष्पं अक्षतान् समर्पयामि.

જમણા હાથ તરફ હવન કુંડની બાજુમાં દર્ભના ટુકડા પર બ્રહ્માનો એક ચટ મૂકવો.

ॐ विष्णवे नमः  એ મંત્રથી ઘી, તલ, જવની ૧૦૮ આહુતિ આપવી.

નીચેના દરેક મંત્ર વખતે પણ ઘી, તલ. જવની આહુતિ આપવી.

ॐ अग्नये नमः ईदमग्नये न मम. वायवे-ईदं० सूर्याय-ईदं० अग्निवरुणाभ्यां-ईदं०(२) अयशे-ईदं० वरुणायसवित्रेविष्णवेविश्वेभ्योदेवेभ्योमरुद्भ्योस्वर्केभ्यश्च-ईदं० प्रजापतये-ईदं०

અગ્નિ પૂજા–

ॐ मृटनाम्ने अग्नये नमः सर्वोपचारार्थे चंदनं पुष्पं धुपं दीपं नैवेद्यं कुंकुमं

अक्षतान् समर्पयामि.

હવે નાળિયેરને ચંદન, પુષ્પ, ચોખા વગેરેથી શણગારીને ડીંટું પૂર્વ દિશામાં રાખી या श्रीः स्वयम्   બોલી હોમી દેવું.

જમણા હાથ તરફ મોટી થાળીમાં ૧૧ ચટ ઉત્તરથી શરૂ કરી ચટનું મોં પૂર્વ દિશામાં રાખી મૂકતા જવું. દરેક વખતે જવ લઈ ચટોને વારા ફરતી ચડાવવા.

१. ॐ विष्णुश्राद्धेक्षण उपतिष्ठताम् २. शिवश्राद्धेक्षण० ३. यम० ४. सोम०. ५. हव्यवाहन० ६. कव्यवाहन० ७. मृत्यु० ८. रुद्र० ९. पुरुष १०. प्रेत० ११. विष्णु०

પૂજન– ॐ विष्णवादि विष्णुपर्यंत तेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे चंदनं पुष्पं धुपं

दीपं नैवेद्यं कुंकुमं अक्षतान् समर्पयामि.

ડાબા હાથમાં થોડા ચોખા લેવા. જમણા હાથથી બબ્બે દાણા પૂર્વથી શરૂ કરી નાખવા.

ॐ पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे,

प्रद्युम्न  पश्चिमे  पातु   वासुदेवोस्तथोत्तरे.

उर्ध्वे गोवर्धनो रक्षेत्  अधस्ताच्च त्रिविक्रमः.

બંને હાથ જમીન પર ચત્તા રાખવા.

श्राद्धभूमिं गयां ध्यात्वा   देवं गदाधरं तथा,

ताभ्यां चैव नमस्कारं ततः श्राद्ध समाचरेत्.

सप्तव्याधा दशारण्ये  मृगाः कालिंजिरेगिरी,

चक्रवाका  सरद्वीपे  हंसा  सरसि  मानसे.

तेऽपि जात कुरुक्षेत्रे   ब्राह्मणा वेदपारगाः,

प्रस्थिता दीर्घमध्वानं   पयं तेभ्यो वसादथ.

પિંડદાન વખતે યજમાને દક્ષિણાભિમુખ બેસવું.

ઈશાન ખૂણામાં દર્ભના ટૂકડા પર એક વાડકી મૂકી પાણી, દર્ભનો ટૂકડો, ચંદન, જવ, તલ નાખી દર્ભની સેર હલાવવી. તે પાણી “ॐ अपवित्रः पवित्रो૦”  એ મંત્ર બોલી પૂજાની સામગ્રી તથા શરીરે છાંટવું. પછી લોટમાંથી પિંડ બનાવતા જઈ પૂર્વથી પશ્ચિમ મૂકતા જવું.

१. ॐ विष्णवे नमः एष ते पिंडः २. शिवाय० ३. यमाय० ४. सोमराजाय० ५. हव्यवाहनाय ६. कव्यवाहनाय०  ७. मृत्यवे०  ८. रुद्राय० ९. पुरुषाय०

१०. प्रेताय० ११. विष्णवे०

પૂજન–ॐ विष्णवादि विष्णुपर्यंत तेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे जलं वस्त्रं

यज्ञोपवीतं चंदनं पुष्पं धुपं दीपं नैवेद्यं कुंकुमं अक्षतान् मुखवासं दक्षिणां

समर्पयामि. -ફરીથી છેલ્લે પાણી ચડાવવું.

જે કંઈ દાન કરવું હોય તે અને ફરીથી સ્નાન કરવું. ( શરીર પર પાણીના છાંટા નાખવા.)

ॐ अपवित्रઃ पवित्रो………

દશાહ શ્રાદ્ધ

જૂન 8, 2009

દશાહ શ્રાદ્ધ

જનોઈ સવ્યમ્-(ડાબી બાજુ) – યજમાને પોતાના શરીર પર પાણી છાંટવું.

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा,

यः  स्मरेत्पुंडरीकाक्षं  स  बाह्याभ्यंतर  शुचिः.

ડાબા હાથમાં તલ અને દર્ભ રાખવાં. જમણા હાથે પૂર્વ દિશાથી શરૂ કરી ફરતે ઘડિયાળની દિશાએ પાણી છાંટવું.

હવે ઈશાન(North-East) ખૂણામાં દર્ભના એક ટૂકડા પર વાડકી મૂકી તેમાં પાણી ભરી ચંદન, ચોખા અને ફૂલ નાખવાં.

ॐ अपवित्रः० એ મંત્ર બોલી દર્ભની સેર વાડકીમાં ફેરવવી. જનોઈ અપસવ્ય (જમણે) કરવી. ॐ पुंडरीकाक्षाय नमः.

વાડકીમાંનું પાણી પિતૃઓને નૈવેદ્ય ધરાવવાની રસોઈ પર છાંટવું. ( વાડકી બાજુ પર રાખી મૂકવી.)

–દર્ભની એક સેર ઉત્તરદક્ષિણ મૂકવી. તેના પર ૧૦ પિંડ નીચેના મંત્રો બોલી વારા ફરતી ઉત્તરથી શરૂ કરી મૂકતા જવું.

१. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय प्रथमे अहनि शिरो निष्पत्यर्थं एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

२. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय द्वितीये अहनि कर्णाक्षिमुखनासिका

निष्पत्यर्थं एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

३. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय तृतीये अहनि ग्रीवोभुजवक्षा निष्पत्यर्थं

एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

४. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय चतुर्थे अहनि उदरनाभिलिंगगुदकटिपृष्टि

निष्पत्यर्थं एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

५. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पंचमे अहनि उरुजानुजंघापादावयव

निष्पत्यर्थं एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

६. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय षष्ठे अहनि दंतरोमानखत्व निष्पत्यर्थं

एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

७. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय सप्तमे अहनि रुधिरमांसास्थिमज्जाशिरविढव

निष्पत्यर्थं एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

८. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय अष्टमे अहनि सर्वमंगपादांगुलिबलवीर्य

निष्पत्यर्थं एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

९. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय नवमे अहनि सर्वांगसंपूर्णावयव निष्पत्यर्थं

एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

१०. ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय दशमे अहनि क्षुप्तिपासावयव निष्पत्यर्थं

एष ते पिंड उपतिष्ठताम्.

બધા પિંડો પર પાણી ચડાવવું.

ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पिंडोपरि प्रत्यवने जलमद्वतं तव उपतिष्ठताम्.

હાથ ધોવા. બધા પિંડ પર આવી જાય એટલું સુતર લેવું.

ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पिंडोपरि सूत्रं मदत्तं तव उपतिष्ठताम्.

બધા પિંડને ચંદનનો ચાંલ્લો કરવો.

ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पिंडोपरि चंदनं तव उपतिष्ठताम्.

પુષ્પં– ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पिंडोपरि पुष्पं तव उपतिष्ठताम्.

ધૂપં– ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पिंडोपरि धूपं तव उपतिष्ठताम्.

દીપં– ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पिंडोपरि दीपं तव उपतिष्ठताम्.

દ્રાક્ષાદિ નૈવેદ્યં– ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पिंडोपरि द्राक्षादि नैवेद्यं तव उपतिष्ठताम्.

પુંગીફલતાંબુલદક્ષિણાદિ– ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेताय पिंडोपरि पुंगीफलतांबुलदक्षिणादिनी तव उपतिष्ठताम्.

એક તાંબાના પાત્રમાં પાણી અને દૂધ મળી એકાદ લીટર ભરવું. તેમાં તલ, જવ, ચંદન (સર્વૌષધિ) નાખવાં. પછી નીચેનો મંત્ર બોલી પહેલા પિંડ પર એક, બીજા પર ત્રણ, ત્રીજા પર પાંચ ()સાત ()નવ ()અગિયાર ()તેર ()પંદર ()સત્તર અને દસમા પર ઓગણીસ અંજલિઓ આપવી.

ॐ काश्यप गोत्रे ……प्रेत दाहजनित तृषा उपशमनार्थे पिंडोस्योपरि एवं दुग्धतिलतोयमंजलिं मद्दत्तस्तव उपतिष्ठताम्. વધેલું પાણી પિંડો ઉપર નીચેના પાંચ શ્લોકો બોલતાં બોલતાં ધારા કરી ચડાવી દેવું.

अनादि  निधिनो  देव  शंखचक्रगदाधरः,

अक्षय्य पुंडरीकाक्ष प्रेत मम मोक्षपदो भव.

अतसी पुष्पसंकाश   पीतवास समच्युतम्,

येन नश्यंति गोविंद न तेषां विद्यते भय.

कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भवो,

संसारार्णवमग्रानां    प्रसीद   पुरुषोत्तम.

नारायण  सूरश्रेष्ठ   लक्ष्मीकांत  वरप्रद,

अनेन तर्पणे नाथ   प्रेत मोक्षपदो भव.

हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्त अव्यक्त स्वरूपपणे,

अस्यातस्यमो प्रेक्षौर्थ  सुप्रीतो भव सर्वदा.

ચમચીમાં પાણી લેવું.

सुरभे त्वं जन्मातर्देवि विष्णुपदे सुस्थिताम्,

ग्रासं  गृहाण  मद्दत्तं  गोमातस्त्रातुमर्सि.

પાણી ચડાવી દેવું. ફરીથી પાણી લેવું.

ॐ काश्यप गोत्रे …….. प्रेताय दास्यमानो तव उपतिष्ठताम्.

પાણી ચડાવી દઈ ફરીથી પાણી લેવું.

ॐ काश्यप गोत्रे …….. प्रेताय क्षुत्पिपासा निवृत्त्यर्थे तव उपतिष्ठताम्.

પાણી ચડાવી દઈ ફરીથી પાણી લેવું.

ॐ काश्यप गोत्रे …….. प्रेताय स्वर्गमार्गे सुखार्थ तव उपतिष्ठताम्.

પાણી ચડાવી દઈ ફરીથી પાણી લેવું.

ॐ काश्यप गोत्रे …….. प्रेताय मोक्षमदानार्थ तव उपतिष्ठताम्.

પાણી ચડાવી દેવું. જનોઈ ડાબી બાજુ કરી ચમચીમાં પાણી લેવું.

दशाह श्राद्धं यत्न्यून अतिरिक्तं तत्सर्व भवतां ब्राह्मणात् वचनात् श्री विष्णोः प्रसादात् विधिवत् भवतु….. પાણી નીચે મૂકી દેવું. જનોઈ ફરીથી જમણી બાજુ કરી દેવી.

વિષ્ણુપૂજા

જૂન 7, 2009

વિષ્ણુ પૂજન

સામે મૂકેલા દર્ભના ચટને વિષ્ણુ ભગવાનના પ્રતિક તરીકે લેવો.

ત્રણ વાર આચમન કરવું.

ॐ केशवाय नमः, नारायणाय० माधवाय० હાથ ધોવા- ॐ गोविंदाय नमः.

વિષ્ણુ ભગવાન પર કળશમાંથી પાણી ચડાવવું.

આહ્વાનજમણા હાથમાં ચોખા લેવા.

शांताकरं  भुजगशयनं    पद्मनाभं सुरेशम्,

विश्वाधारं  गगनसदृशं   मेघवर्णं शुभांगम्,

लक्ष्मीकांतं कमलनयनं  योगिभिर्ध्यानगम्यम्,

वंदे  विष्णुं  भवभयहरं  सर्वलोकैक नाथम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः विष्णुमाह्वायामि स्थापयामि.

ચોખા વધાવી દેવા.

ચોખા

प्रतिष्ठा सर्वदेवानां  मित्रावरुण निर्मिता,

प्रतिष्ठांते करोमि अत्र मंडले दैवेतैः सह.

ॐ  विष्णो  प्रतिष्ठितो  वरदो  भव.

ફૂલ

शांताकारं ध्यायेत्सत्यं गुणातीत  गुणत्रय समान्वितम्,

लोकनाथ त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिम्.

नीलवर्ण पीतवासं  श्रीवत्सपद  भूषितम्,

गोविंद गोकुलानंद  ब्रह्माद्येऽपि पूजीतम्.

ॐ  श्री  विष्णवे   नमः  ध्यायामि.

નાડાછડી

नाना रत्न समायुक्तं कार्तस्यर विभूषितम्,

आसनं  देवेदेश    प्रत्यर्थ  प्रतिगृह्यताम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः  आसनं समर्पयामि.

પાણી-

गंगादि सर्व तीर्थेभ्यो मया प्रार्थनयाहृतम्,

तोयमेतत्सुख स्पर्शं पाद्यार्थ प्रतिगृह्यताम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः  पाद्यं समर्पयामि.

અર્ઘ્ય– એક વાડકીમાં થોડું પાણી, ચંદન, ચોખા, ફૂલ અને સોપારી લેવાં. હાથમાં પકડી રાખવું.

नमस्ते   देवदेवेश   नमस्ते   धरणीधर,

नमस्ते  कमलाकान्त  गृहाणार्घ्य नमोस्तुते,

ॐ श्री  विष्णवे  नमः  अर्घ्यं समर्पयामि.

આચમન-

कपुरवासित  तोयं   मंदाकिन्या  समीहृतम्,

आचम्यतां  जगन्नाथाय मया दत्तं भक्तितः.

ॐ श्री विष्णवे नमः आचमनीयं समर्पयामि.

સ્નાન-

गंगा  च  यमुना चैव  नर्मदा च सरस्वति,

तापी पयोष्णी रेवा च ताभ्य स्नानार्थमाहृतम्.

ॐ  श्री विष्णवे  नमः  स्नानं  समर्पयामि.

દૂધ-

कामधेनु  समुत्पन्नं   सर्वेषाम  जवनं प्रदम्,

पावनं   यज्ञहेतुश्च   पयः   स्नानर्थमर्पितम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः  पयःस्नानं समर्पयामि.

દહીં-

पयसस्तु   समुद्भूतं  मधुराम्ल  समन्वितम्,

दध्यानीतं  मया देवं  स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः  दधिस्नानं समर्पयामि.

ઘી-

नवनीत  समुत्पन्नं   सर्व  संतोषकारकम्,

घृत तुभ्य प्रदास्यामि  स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः  घृतस्नानं समर्पयामि.

મધ-

वनस्पति  रसोत्पन्न  सुस्वादु  मधुरं मधु,

तेजः पुष्टिकरं दिव्यं   मधु स्नानार्थमर्पितम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः  मधुस्नानं समर्पयामि.

સાકર-

ईक्षुसार  समुद्भूता   शर्करा  पुष्टिकारिका,

मलापहारिका दिव्या  स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः शर्करास्नानं समर्पयामि.

પાણી-

गंगा  च  यमुना रेवा  तुंगभद्रा सरस्वति,

कावेरी  सहिता नद्यः  सद्यः स्नानार्थमर्पिता.

ॐ श्री विष्णवे नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि.

એક વાડકીમાં દૂધ, પાણી, તુલસીપત્ર, ચોખા વગેરે નાખી વિષ્ણુ ભગવાન ઉપર ધારા કરવી.

ॐ  श्री  विष्णवे  नमः       –૧૬ વખત

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः  अमृताभिषेकोऽस्तु.

નાડાછડી-

तप्तकांचन  वर्णांगं   पट्टाण  मृदलं शुभम्,

युग्मवस्त्र  गृहाणेदं     परिधानाय  माधव.

ॐ श्री विष्णवे नमः   युग्मवस्त्र समर्पयामि.

સુતર-જનોઈ

ब्रह्माविष्णुमहेशैश्च    निर्मिति   ब्रह्मसूत्रकम्,

यज्ञोपवितं  तदानात्   प्रियतां  कमलापति.

ॐ श्री विष्णवे नमः  यज्ञोपवितं समर्पयामि.

પાણી-

सर्वतीर्थ  समायुक्तं  सुगंधि  निर्मलं जलम्,

आचम्यतां जगन्नाथाय  मया  दत्तं भक्तितः.

ॐ श्री विष्णवे नमः  आचमनीयं समर्पयामि.

ચંદન-

श्रीखंडं  चंदनं  दिव्यं  गंधाढ्य  सुमनोहरम्,

विलेपनं   सुरश्रेष्ठ   चंदनं   प्रतिगृह्यताम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः  चंदनं   समर्पयामि.

કંકુ-

कुंकुमं कामदं दिव्यं  कामिन्या  कामपूरकम्,

कुंकुमेनार्चितो   देव    प्रसीद   परमेश्वर.

ॐ  श्री  विष्णवे नमः   कुंकुमं समर्पयामि.

ચોખા-

अक्षताश्च  सुरश्रेष्ठ   कुंकुमाक्ता  सुशोभिता,

मया  निवेदिता  भक्त्या  गृहाण  परमेश्वर.

ॐ श्री विष्णवे नमः  अक्षतान्  समर्पयामि.

ફૂલ-

माल्यादिनि सुगंधिनि   माल्यादिनि वै प्रभो,

मयाऽऽहृतानि पूजार्थं  पुष्पाणी प्रतिगृह्यताम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः   पुष्पाणि समर्पयामि.

ચોખા–(અલંકારોની અવેજીમાં)

कटिसूत्रांगुलि   ये  च  कुंडले  मुकुटं  तथा,

वनमाला   कौस्तुभं   च  गृहाण  परमेश्वर.

ॐ श्री विष्णवे नमः नानालंकारान् समर्पयामि.

અબીલ-ગુલાલ-

अबीलं  च  गुलालं  च  चूवाचंदनमेव च,

नानाविध   प्रकारेण   पूजितः    परमेश्वर.

ॐ श्री विष्णवे नमः अबीलंगुलालं च समर्पयामि.

ધૂપસળી-

वनस्पति   रसोद्भूतो  गंधाढ्यो  गंध  उत्तमः,

आघ्रेय  सर्व  देवानां  धूपोऽयं  प्रतिगृह्यताम्.

ॐ  श्री  विष्णवे  नमः   धूपं  समर्पयामि.

દિવો- साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया,

दीपं  गृहाण  देवेश  त्रेलोक्य  तिमिरापहम्.

ॐ  श्री  विष्णवे  नमः   दीपं  दर्शयामि.

–પ્રસાદમાટે સાકર, દ્રાક્ષ અને તુલસીપત્ર લેવાં.

शर्कराखंड खाद्यानि   दधि क्षीरघृतानि च,

आहारं भक्ष्यं भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्.

ॐ श्री विष्णवे नमः   नैवेद्यं निवेदयामि.

પાન, સોપારી, એલચી, લવીંગ, વગેરે મુખવાસ લેવો.

पूगीफलं   महद्दीव्यं   नागवल्लीदलेर्युतम्,

एलाचूर्णादि  संयुक्तं  तांबुलं  प्रतिगृह्यताम्.

ॐ  श्री  विष्णवे नमः   तांबुलं समर्पयामि.

દક્ષિણા-

हिरण्यगर्भ    गर्भस्थं   हेमबीजं   विभावसो,

अनंत  पूण्य  फलदमतः    शांतिं प्रयच्छ मे.

ॐ श्री  विष्णवे  नमः   दक्षिणां  समर्पयामि.

કપુર સળગાવી વિષ્ણુ ભગવાનની આરતી ઉતારવી.

कर्पुरगौरं करुणावतारं   संसारसारं भूजगेन्द्रहारम्,

सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि.

ॐ  श्री विष्णवे नमः   आरात्रिकं  समर्पयामि.

ભગવાનને આરતીની વાસના આપવી. પોતે પણ લેવી.

હાથમાં પાણી લઈ વિષ્ણુની ફરતે ધારા કરવી.

यानि कानि  च पापनि जन्मान्तर  कृतानि  च,

तानि   सर्वाणि  नश्यन्तु  प्रदक्षिणा  पदे  पदे.

ॐ  श्री  विष्णवे  नमः   प्रदक्षिणां   करोमि.

બંને હાથમાં ફૂલ, ચોખા લઈ અંજલિ(ખોબો) કરવી.

नमोऽस्त्वनन्यताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादक्षशिरोरुबाहवे,

सहस्रनाम्ने पुरुषायशाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः.

ॐ  श्री  विष्णवे  नमः   पुष्पांजलि  समर्पयामि.

નમસ્કાર-

मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर,

यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे.

ॐ श्री विष्णवे नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि.

ईति श्री विष्णुपूजनम्.

સુર્યપુજા

જૂન 6, 2009

સુર્યપુજા

-ચોખા લેવા.

ॐ श्री सूर्याय नमः सूर्यं आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि.

ચોખા વધાવી  દેવા.

ॐ श्री सूर्याय नमः आसनं समर्पयामि, पाद्यं० अर्घ्यं० आचमनं० स्नानं० वस्त्रं० उपवस्त्रं० चंदनं० पुष्पं० धूपं०  दीपं० नैवेद्यं०  फलं० तांबुलं०

પ્રાર્થના-હાથ જોડી રાખવા.

मत्स्यं कुर्मं वराहं च  नारसिंहं च मानवम्,

रामं रामं रामकृष्णं बौद्धं कल्कि नमाम्यहम्.

– તરભાણામાં જમણા હાથનો અંગુઠો ઘડિયાળની દિશામાં ફેરવવો.

पापोऽहं पापकर्माऽहं   पापात्मा पाप संभवम्,

त्राहि  मां  पुंडरीकाक्ष  सर्व  पाप हरो हरिः.

यानि कानि च पापानि ईह जन्म कृतानि च,

तानि  सर्वाणि  नश्यन्तु  प्रदक्षिणा  पदे पदे.

સૂર્યને નમસ્કાર…હાથ જોડી રાખવા.

ॐ श्री सूर्याय नमः

દિક્પાલોને નમસ્કાર– પૂર્વથી શરૂ કરી ઘડિયાળની દિશામાં ફરવું.

प्राच्यै  दिशे  ईन्द्राय नमः, अग्नयै  दिशे अग्नये नमः,

दक्षिणस्यै दिशे यमाय नमः नैऋत्यै दिशे नैऋत्याय नमः,

पश्चिमायै  दिशे वरुणाय नमः वायव्यै दिशे वायवे नमः,

उदिच्यै  दिशे कुबेराय नमः ईशान्यै दिशे ईशानाय नमः,

ईर्ध्वायै  दिशे ब्रह्मणे नमः अवाच्यै दिशे  अनंताय नमः,

अग्नये  नमः पृथिव्यै नमः औषधिभ्यो नमः वाचे नमः,

वनस्पतये नमः महद्भ्यो नमः विष्णवे नमः अद्भ्यो नमः

अपापतये नमः वरुणाय नमः.

ચોખ્ખું પાણી મોંએ અડાડવું.

તર્પણ (ચાલુ)

જૂન 4, 2009

જનોઈ સવ્યમ્ (ડાબા ખભે) કરવી અને સામાન્ય તર્પણ.

आब्रह्मस्तं वपर्यत जगत्स्थावरजंगमम्,

मया दत्तेन तोयेन तृप्तयातु परागतिम्.

ॐ जगतं तुष्यंतु, जंगमास्तुष्यंतु, स्थावराः तुष्यंतु, जगदीश तुष्यंतु.

જનોઈ જમણા ખભામાં લાવી, એનો છેડો ભીંજવી ડાબી બાજુ નીચોવવો.

ये चास्माकं जाता एपुत्रा यांत् निणा मृता,

ते गृहणन्तु मया दत्तं वस्त्रानिप् पीडनोदकेम.

જનોઈ ડાબે ખભે લાવી આચમન કરવુ, અને એક એક અંજલિ આપવી.

ब्रह्मा तुष्यंतु, रुद्र तुष्यंतु, नारायण तुष्यंतु.

તરભાણાના પાણીમાં વચ્ચે આઠ ખૂણાવાળું એક ચક્ર કલ્પવું. તેમાં દેવોનું પૂજન કરવું. ડાબા હાથમાં ચોખા લેવા અને જમણા હાથ વડે બબ્બે દાણા તરભાણામાં વધાવતા જવું.

ॐ  ब्रह्मणे नमः,  विष्णवे० रुद्राय० सवित्रे० मित्राय० वरुणाय०

गणपतये० दुर्गायै० सूर्याय० सोमाय० भौमाय० बुधाय० बृहस्पतये०

शुक्राय०  शनिश्चराय०  ॐ राहवे नमः, ॐ  केतवे नमः.

સૂર્ય નારાયણને અર્ઘ્યસામાન્ય અર્ઘ્ય દર્ભ સાથે

आदित्य  नमस्कारान्  ये  अति  दिने,

जन्मांतर  सहस्रेषु  दारिद्र्यं  नोपजायते.

ॐ श्री  सूर्याय  नमः  एष ते  अर्घ्यः.

आदित्यं भास्करं भानुं रवि सूर्यं दिवाकरम्,

षष्ठ नामानि स्मेन्नित्य महापातक नाशनम्.

ॐ  श्री सूर्याय  नमः  एष  ते अर्घ्यः.

योजानां  सहस्रे द्रे  द्रे  शते द्रे योजने,

एकेन  निमिषार्धेन  कममाण  नमोस्तुते.

ॐ श्री  सूर्याय  नमः  एष  ते अर्घ्यः.

एकं चक्र रथं यस्य दिव्यं कनक भूषिताम्

समे  भवतु सुप्रीतः  पद्महस्तौ  दिवाकरः.

ॐ  श्री  सूर्याय  नमः  एष ते अर्घ्यः.

कालात्मा सर्व भूतात्मा वेदात्मा विश्वमुखः,

जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भय नाशनः.

ॐ श्री सूर्याय  नमः  एष  ते  अर्घ्यः.

ग्रहराज्यं प्रयछन्ति ग्रहराज्यं  हरन्ति  च,

ग्रहैस्तु  व्यापितं  सर्व  त्रैलोक्यं चराचर.

ॐ  श्री  सूर्याय  नमः  एष ते अर्घ्यः.

नमो  धर्म प्रबोधायनमस्ते  कर्मसाक्षिणे,

नमः प्रत्यक्ष  देवाय  भास्कराय नमोनमः.

ॐ श्री  सूर्याय  नमः  एष  ते अर्घ्यः.

आदित्यं प्रथमं नामं  द्वितियं तु दिवाकरम्

तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु  प्रभाकरः.

ॐ  श्री सूर्याय नमः  एष ते  अर्घ्यः.

पंचमं  हरिदश्वश्च  षष्ठं त्रैलोक्य  लोचनः,

सप्तं  तु सहस्रांशुः   अष्टमं  रविरुच्यते.

ॐ  श्री सूर्याय  नमः  एष  ते अर्घ्यः.

नवं दिनकरः प्रोक्तं  दशमं  द्वादशात्मकः,

एकादशं  त्रिमूर्तिश्च   द्वादशं  सूर्य उच्यते.

ॐ श्री सूर्याय  नमः   एष  ते अर्घ्यः.

द्वादशादि य नामानि  प्रातः काले पठन्नरः,

दुःस्वप्न नाशनं चैव सर्व दुःख च विनश्यति.

ॐ  श्री सूर्याय नमः  एष   ते अर्घ्यः.

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सगरम्,

सर्व देव नमस्काराः  केशवं प्रति गच्छति.

ॐ  श्री  सूर्याय  नमः एष  ते अर्घ्यः.

તર્પણ (ગતાંકથી ચાલુ)

જૂન 3, 2009

તર્પણ (ગતાંકથી ચાલુ)સ્નાન કરું છું અને મારું શરીર શુદ્ધ, પવિત્ર થાય છે એવી ભાવના સાથે ત્રણ વખત માથા પર પાણી છાંટવું.

ॐ हरीर्भागीरथी विप्रा विप्राभागीरथी हरिः. – ત્રણ વાર.

દર્ભ ઊભો રાખી અર્ઘ્ય આપવો.

ॐ ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय० सामवेदाय० अथर्वेदाय०

नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमम्,

देवी सरस्वति व्यासं ततो जयमुदीरयेत्.

દેવ ઋષિ પિતૃ તર્પણઉપર મુજબ અર્ઘ્ય આપવો.

ॐ तीर्थाय नमः, तीर्थराजाय० मोदाय० प्रमोदाय० सुमुखाय० दुमुखाय० अविघ्नाय० विघ्नत्रे० ब्रह्मणे० विष्णवे० रुद्राय० प्रजापतये० देवभ्यो० छेदेभ्यो० वेदेभ्यो० ऋषिभ्यो० पुराणाचार्येभ्यो० गंधर्वेभ्यो० ईतराचार्येभ्यो० संवतसराय० सांबशिवाय० अप्सरेभ्यो० देवानुगेभ्यो० नागेभ्यो० सागरेभ्यो० पर्वतेभ्यो० सरिद्भ्यो० मनुष्येभ्यो० यक्षेभ्यो० रक्षेभ्यो० पिशाचेभ्यो० सुपर्णेभ्यो० पशुभ्यो० वनस्पतिभ्यो० औषधिभ्यो० भूतग्रमश्चतुर्विधाय नमः.

જનોઈ ગળામાં વચ્ચે લાવી બંને હાથે પાણી વચમાંથી કાઢવું. બબ્બે વાર.

ॐ सनकाय  नमः(२) सनंदाय०(२)  सनातनाय०(२)

कपिलाय०(२) आसुच्ये०(२) बोढाय०(२) पंचशिखाय(२)

જનોઈ અપસવ્ય(જમણા ખભામાં) કરી દર્ભની શેર બેવડી કરી આડી રાખી જમણા અંગુઠેથી પાણી ઉતારી ત્રણ ત્રણ વાર અર્ઘ્ય આપવો.

ॐ  कव्यवाडनलाय  नमः(३) सोमाय०(३) यमाय०(३) अर्यम्ने०(३) अग्निषवात्तादि पितृभ्यो०(३) सोमपा पितृभ्यो०(३) बहिर्षद पितृभ्यो०(३) यमाय०(३) धर्मराजाय०(३) मृत्यवे०(३) अंतकाय०(३) वैवस्वताय०(३) कालय०(३)  सर्वभूतक्षयाय०(३)  औदुम्बराय०(३)  नीलाय०(३)

परमेष्ठिन०(३) वृकोदराय०(३) चित्राय०(३) ॐ चित्रगुप्ताय नमः (३).

રીતે અર્ઘ્ય આપવાનું ચાલુ રાખવું. ત્રણ ત્રણ વાર. (ખાસ નોંધઃ જે પુર્વજો મૃત હોય તેમના નામે જ અર્ઘ્ય આપવો.)

ॐ काश्यप गोत्रा अस्मत् माता ………. वसुरूपा ईदं जलं तस्मै नमः(३)

ॐ काश्यप गोत्रः अस्मत् पिता ………. वसुरूपः ईदं जलं तस्मै नमः(३)

ॐ काश्यप गोत्रः अस्मत् पितामहः ………रुद्ररूपः ईदं जलं तस्मै नमः(३)

ॐ काश्यप गोत्रः अस्मत् प्रपितामहः..…आदित्यरूपः ईदं जलं तस्मै नमः(३)

ॐ काश्यप गोत्रा अस्मत् पितामही ………रुद्ररूपा ईदं जलं तस्मै नमः(३)

ॐ काश्यप गोत्रः अस्मत् प्रपितामही आदित्यरुद्ररूपा ईदं जलं तस्मै नमः(३)

દરેક શ્રાદ્ધક્રીયા વખતે

જૂન 2, 2009

દરેક શ્રાદ્ધ ક્રીયા વખતે

દરેક શ્રાદ્ધ ક્રિયા વખતે

પૂર્વ તૈયારી

૧. ઘી, દૂધ, સાકર નાખી પાણીથી ચોખાનો લોટ પિંડ વળી શકે તેવો બાંધવો.

૨. મોટી થાળીમાં પાણી, જવ, તલ, તુલસી, ચંદન, ફૂલ

૩. યજમાનને સુતરના નવ દોરાની જનોઈ અને દર્ભની વીંટી

૪. પાટલા પર વિષ્ણુ ભગવાનનો ચટ.

તર્પણ

હરિ ૐ તત્સત્-(યજમાન પર અને આજુબાજુ દૂર્વા વડે પાણી છાંટવું.)

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा,

यः   स्मरेत्पुंडरीकाक्षं  स  बाह्याभ्यंतर शुचिः.

યજમાને જનોઈ ડાબા ખભે (સવ્યમ્) અને હાથમાં આડી દર્ભની સળી રાખી સામાન્ય અર્ઘ્ય આપવો.

देव  देव  जगन्नाथ  शंख  चक्र गदाधर,

आज्ञा त्वं देहि मे विष्णो भव तीर्थावगाहने.

ॐ तीर्थदेवते एष ते अर्घ्यः.

उत्तिष्ठन्तु महाभूता   ये भूता भूमि पालका,

भूतानाम  विरोधेन   स्नानकर्मे  समारंभे.

ॐ तीर्थदेवते एष ते अर्घ्यः.

अतितीक्ष्ण  महाकाय  कल्पांते  दहनोपमा,

भैरवाय  नमस्तुभ्यं   अनुज्ञा  दातुमर्हसि.

ॐ भैरवदेवते एष ते अर्घ्यः.

विष्णुपादाग्र  संभूते  गंगे  त्रिपथ गामिनि,

धर्मद्रवेति  विख्याता  पापं मे हर जाह्नवि.

ॐ जाह्नवि एष ते अर्घ्यः.

जाह्नवि सर्वतः पूण्या ब्रह्महत्या विनाशिनि,

वाराणस्यां विशेषण गंगा पाप प्रणाशिनि.

ॐ गंगे एष ते अर्घ्यः.

गंगाद्वारे  कुशावर्त्त  बिल्के  नील  पर्वते,

स्नानत्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते.

ॐ गोदावरी एष ते अर्घ्यः.

मज्जन्ति मुनयः सर्वे त्वमेकः किन्न मज्जसि,

मुक्तित्व दर्शनादूदे देवि न जाने स्नानजं फलम्.

ॐ नर्मदे एष ते अर्घ्यः.

नर्मदा सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनि,

बाल वृद्ध कृतं पाप हरते नर्मदा जलम्.

ॐ नर्मदे एष ते अर्घ्यः.

गोमति गोमय स्नानं गोदानं गोपी चंदनम्,

दर्शनं  गोपीनाथस्य  गकारा  पंच  दुर्लभः.

ॐ गोमति एष ते अर्घ्यः.

ब्रह्मकमंडलु  संभूता  सोक्रान्ति  सम  प्रभा,

त्रैलोक्य  वंदिता देवि  पापं  हर  सरस्वति.

ॐ सरस्वति एष ते अर्घ्यः.

गुप्तेश्वरे प्रकाशाय   रामक्षेत्र  च  सुंदरि,

सर्वत्र दुर्लभा तापी त्रिषु स्थानेष्वतिसुलभा.

ॐ तापी एष ते अर्घ्यः.