આરોગ્ય ટુચકા 62. મધુપ્રમેહ (ડાયાબીટીસ)

સપ્ટેમ્બર 12, 2017

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 62. મધુપ્રમેહ (ડાયાબીટીસ): આમળાં, હળદર, સપ્તરંગી અને મામેજવો એ ચારે ઔષધોનું સરખા ભાગે ચુર્ણ કરી સવાર-સાંજ પાંચ પાંચ ગ્રામ પાણી સાથે લેવાથી ડાયાબીટીસ થતો નથી.

Advertisements

આરોગ્ય ટુચકા 61. ઉષઃપાન

સપ્ટેમ્બર 11, 2017

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 61. ઉષઃપાન: રાત્રે તાંબાના લોટામાં ભરી રાખેલું પાણી રાત્રીના છેલ્લા પ્રહરમાં (સવારે ૬ વાગ્યા પહેલાં) ૩૩૦ મીલીલીટર જેટલું પીવાથી રોગ અને વાર્ધક્યથી મુક્ત થઈ વ્યક્તી ૧૦૦ વર્ષનું આરોગ્ય ભોગવે છે. આવું પાણી ૧૩૦ મીલીલીટર નાકથી પીવાથી બુદ્ધી ખીલે છે, દૃષ્ટી તીવ્ર બને છે, વળીયાં અને પળીયાં દુર થાય છે, અને સર્વ રોગ દુર થાય છે. જેમણે મોતીયા આવવા દેવા ન હોય, વાર્ધક્યને દુર કરવું હોય તેવા કટીબધ્ધ વૃદ્ધોએ આ પ્રયોગ કરવો. આ પ્રયોગથી જુની શરદી, અવાજ બેસી જવો કે બેસુરો હોવો, ખાંસી અને સોજા દુર થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા 60. શૈયામુત્ર

સપ્ટેમ્બર 10, 2017

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 60. શૈયામુત્ર: રાત્રે પેશાબ થઈ જવાનો રોગ ૮-૧૦ વર્ષની ઉંમર સુધીનાં બાળકોમાં અને કોઈવાર મોટી ઉંમરનાં લોકોમાં પણ હોય છે. એનું કારણ પુરુષાતન (પ્રોસ્ટેટ) ગ્રંથીની કમજોરી હોય છે. એ માટે એક ચપટી અડદની છડી (એટલે ફોતરાં વીનાની) દાળ કાચના વાસણમાં સાંજે પલાળી રાખવી. સવારે પાણી કાઢી નાખી દાળ પર થોડી ખાંડ ભભરાવી ખાઈ જવી. રાત્રે સુતી વખતે એક મુઠી તલ (બને તો કાળા) ખુબ ચાવીને ખાવા. ખાઈને તરત સુઈ જવું, ઉપર પાણી પીવું નહીં. આ ઉપાય ખંતથી કરવાથી પથારીમાં પેશાબ થઈ જવાની સમસ્યા મટી શકે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 59. વસંતનાં ખાનપાન

સપ્ટેમ્બર 9, 2017

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 59. વસંતનાં ખાનપાન: આપણા દેશમાં વસંતમાં સુર્યનો તાપ વધે તેમ આપણા શરીરમાં ગરમીની અસરથી કફ પીગળે છે. કફનું મુખ્ય સ્થાન આમાશય-જઠર છે. આથી વસંતમાં આ કફને કાઢવા ઉલટીનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. એ માટે એક સારું મીંઢળ લાવી, ચુર્ણ બનાવી અડધા ચુર્ણની ફાકી મારવી. ઉપરથી સહેવાય તેવું અને તેટલું હુંફાળું ગરમ પાણી થોડું મીઠું (નમક) નાખી પીવું. આ પછી દસેક મીનીટ સહેવાય તેવા તાપમાં ફરવું. પછી ઉલટી કરવી. કેટલીક વાર નાકના હાડકામાં કફ ચોંટી રહી સાયનસ (પીનસ)નો વ્યાધી કરે છે. એ દુર કરવા એરંડીયું તેલ(દીવેલ), ષડબીંદુ તેલ કે તુલસીનાં પાન અથવા લસણ પૈકી કોઈ એક નાખી પકવેલું તેલ નાકમાં નાખવું – નસ્ય લેવું. આંતરડામાં ભરાઈ રહેલો આમ-ચીકાશ દુર કરવા મધ સાથે હરડે ખાવી. મધ ગરમ હોવાથી કફને પાતળો કરશે અને હરડે એને બહાર કાઢશે. શરીરને વસંતમાં સુંઠના ચુર્ણથી ચોળવું. આથી ચામડી નીચે જામેલો કફ, આમ કે પરસેવાનાં મુળ સ્થાન પર જામેલ ક્ષાર દુર થાય. જેના હાથપગ ઠંડા પડી જતા હોય તેને માટે આ પ્રયોગ અત્યંત જરુરી છે. કફ દુર કરવા સવારે સુંઠ, ગોળ અને ઘી મીશ્ર કરીને ખાવું. દર વખતે ભોજન પહેલાં આદુ, સીંધવ અને લીંબુનો રસ લેવો. ઘઉંને બદલે જવ અને ચોખા વાપરવા. મધ સાથે સુંઠ, મરી અને પીપરીમુળનું ચુર્ણ લેવું. દુધમાં નાખીને કે ગોળ સાથે પીપરીમુળ લેવું.

આરોગ્ય ટુચકા 58. આમળાં 2

સપ્ટેમ્બર 8, 2017

આરોગ્ય ટુચકા 58. આમળાં 2: આમળાંના ઉપયોગથી વૃદ્ધાવસ્થા દુર ધકેલી તારુણ્યને લાંબા સમય સુધી ટકાવી શકાય છે. મોસંબી કરતાં આમળામાં વીટામીન ‘સી’ વીસગણું છે. એક આમળામાંથી બે મોસંબી જેટલું વીટામીન ‘સી’ મળે છે. વળી આમળાંને છાંયે સુકવવાથી વીટામીન ‘સી’ નષ્ટ થતું નથી. શેકવાથી પણ એ જળવાઈ રહે છે. તાજાં આમળાંને ખુબ ઉકળતા પાણીમાં નાખી ઉતારી સુકવી દેવાં. તેમ કરવાથી ગર્ભ છુટો પડી ઠળીયા સહેલાઈથી કાઢી શકાય છે. પછી એને છાંયડામાં સુકવી દેવાં. સુકવેલાં આમળાંનું બારીક ચુર્ણ ૪૦૦ ગ્રામ, સીંધવ ૪૦ ગ્રામ અને મરી ૧૦ ગ્રામને પાલખની ભાજી(સ્પીનીચ)ના રસમાં ઘુંટી ગોળી બનાવવી. એને કાયમ લઈ શકાય. હંમેશાં વીટામીન ‘સી’ લેવાથી જીવનીય શક્તી વધે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 57. સીલેનીયમ

સપ્ટેમ્બર 7, 2017

આરોગ્ય ટુચકા 57. સીલેનીયમ: સીલેનીયમ બહુ જ શક્તીશાળી ખનીજ છે. જો કે શરીરને સાવ નજીવા પ્રમાણમાં એની જરુર પડે છે. શરીરમાં કેટલાક અસ્થીર અણુઓ હોય છે જેને ફ્રી રેડીકલ કહેવામાં આવે છે. એ શરીરના કોષો પર હુમલો કરી કેન્સર જન્માવે છે. આ ફ્રી રેડીકલને દુર કરનાર એન્ઝાઈમમાં કેન્દ્રીય સ્થાન સીલેનીયમનું છે. આમ સીલેનીયમ કેન્સર સામે રક્ષણ આપે છે. સીલેનીયમ મુખ્યત્વે બ્રાઝીલનટ (30 ગ્રામમાં 840 માઈક્રોગ્રામ), અનાજ, કઠોળ અને થોડા પ્રમાણમાં ફળ-શાકભાજીમાં હોય છે. સીલેનીયમની રોજની જરુરીયાત માત્ર 55 માઈક્રોગ્રામની હોય છે. કેન્સર સામે રક્ષણ મેળવવા 100થી 300 માઈક્રોગ્રામ જેટલું સીલેનીયમ લેવું જોઈએ. એ માટે વીવીધ અનાજ લેવાં. માત્ર એક બ્રાઝીલ નટમાંથી પણ 120 માઈક્રોગ્રામ જેટલું સીલેનીયમ મળી રહે છે. આહારમાં સીલેનીયમની ઉણપથી હૃદય ફુલી જાય છે, અને એનું કાર્ય બરાબર થઈ શકતું નથી. એની ઉણપથી થાઈરોઈડનું કાર્ય ખોરંભાઈ જાય છે, અને રોગપ્રતીકારક શક્તી માટે પણ સીલેનીયમ જરુરી છે.

આરોગ્ય ટુચકા 56. શરદીનો અકસીર ઈલાજ

સપ્ટેમ્બર 6, 2017

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 56. શરદીનો અકસીર ઈલાજ: દુધ, ઘી, તેલ, છાસ, લીંબુ અને વધુ પડતાં ખાંડ-ગોળ બંધ કરી સવાર-સાંજ પાણી સાથે ત્રીકટુ (સુંઠ, મરી અને લીંડીપીપર સમભાગ)ના ચુર્ણની ફાકી લેવી, અને અજમો અને હળદરનો નાસ લેવો. આથી બંધ થયેલ નસકોરાં પણ ખુલી જશે અને થોડા દીવસોમાં શરદી સારી થઈ જશે.

આરોગ્ય ટુચકા 55.  ટામેટાં

સપ્ટેમ્બર 5, 2017

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 55. ટામેટાં: સંતરાં અને ટામેટાંમાં વીટામીન સી હોય છે. વળી પાકા ટામેટામાં વીટામીન ‘એ’ સંતરા કરતાં દસગણું હોય છે. ટામેટાં ખાવાથી કકડીને ભુખ લાગે છે, આંખનું તેજ વધે છે, રેચક હોવાથી કબજીયાત દુર કરે છે. ટામેટાંમાં વીટામીન એ, બી, સી અને ડી પણ હોય છે. એમાં ફોસ્ફરીક એસીડ, સાઈટ્રીક એસીડ અને મેલીક એસીડ હોય છે. આ ત્રણે શરીર માટે ઉપયોગી છે. ટામેટામાં લોહ, ગંધક, મેગ્નેશ્યમ, કેલ્શ્યમ, ફોસ્ફરસ, સોડીયમ, ક્લોરીન અને આયોડીન હોય છે. ટામેટાં રક્તવર્ધક છે. ચેતવણી: મોં પર કે હાથેપગે સોજા હોય, પથરી થઈ હોય કે પગના ઢીંચણમાં દુખાવો હોય તો ટામેટાં ખાવાં નહીં.

આરોગ્ય ટુચકા 54. મેથી

સપ્ટેમ્બર 4, 2017

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 54. મેથી: વાયુ, પીત્ત, અપચો, મોળ, ઉબકા, આફરો, ખાટા અને કડવા ઓડકાર, ઉદરશુળ, પાતળા દસ્ત, જ્વર, ઉલટી, કબજીયાત, મસા, કૃમી, વાતજન્ય હૃદયરોગ વગેરેમાં મેથી ઉપયોગી છે. મેથીના દાણા વાયુનાશક, સોજો ઉતારનાર, ગર્ભાશયનું સંકોચન કરનાર અને શ્વેતપ્રદરનાશક છે. મેથીની ભાજી પીત્તનાશક, પાચક, શીતળ અને અપાનવાયુનું અનુલોમન કરે છે. કાચી મેથીનું ચુર્ણ આમાશય, લીવર, રુધીરાભીસરણ તંત્ર અને જ્ઞાનતંત્ર પર ઉત્તેજક અસર કરે છે. મેથીની ફાકીથી મોળ, ઉબકા, ઉલટી વગેરે મટે છે, તથા વાયુની સમ્યક પ્રવૃત્તી થાય છે. આમવાત (રુમેટીઝમ)ની તીવ્રાવસ્થા દુર કરવા મેથી અને સુંઠનું સમભાગે અડધી ચમચી જેટલું ચુર્ણ ગોળ સાથે સવારે અને રાત્રે લેવું.

આરોગ્ય ટુચકા 53. લોહીનું કેન્સર(લ્યુકેમીઆ)

સપ્ટેમ્બર 3, 2017

ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.
આરોગ્ય ટુચકા 53. લોહીનું કેન્સર(લ્યુકેમીઆ): બ્લડ કેન્સર મટાડવામાં ગાજરનો રસ અકસીર પુરવાર થયો છે. દરરોજ આખા દીવસ દરમીયાન ૨.૫ લીટર ગાજરનો રસ લેવો. ત્રણેક માસ સુધી ગાજરના રસ સીવાય બીજું કશું જ ખાવું-પીવું નહીં. પાણી પણ નહીં. ભુખ કે તરસ હોય ત્યારે ગાજરનો રસ જ પીવો. ત્રણેક માસ પછી અમુક ફળ અને શાકભાજી ગાજરના રસ ઉપરાંત લેવાં. એકાદ વર્ષના ઉપચારથી બ્લડ કેન્સર નાબુદ થાય છે.