Posts Tagged ‘અસ્થી વીસર્જન’

અસ્થી વીસર્જન

મે 25, 2009

અસ્થી વીસર્જન
સામગ્રી-કંકુ, ચોખા, જવ, ફુલ, બે સોપારી.
ॐ आ त्वा मनसाऽनार्तेन वाचा ब्रह्मणा त्रय्या विद्यया,
पृथिव्या मक्षिकायामया गं रसेन निवपाम्यसौ.

આ અસ્થીઓને કળશમાં અથવા પીળા વસ્ત્રમાં નીચે દર્ભ મુકીને રાખવાં.

-કંકુનો ચાંલ્લો કરી એક સોપારી સામે મુકવી.
– જવ, ચોખા, ફુલ હાથમાં લેવાં.
યમનું આહ્વાન…
ॐ यमग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिम्,
तन्नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजम्.
ॐ यमाय नमः यममाह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि.
—જવ, ચોખા, ફુલ ચડાવી દેવાં. બીજી સોપારી લઈ ચાંલ્લો કરી સામે મુકવી.

પીતૃનું આહ્વાન
ॐ ईदं पितृभ्यो नमः अस्त्वद्ययेपूर्वासोऽय उपरासऽईयु,
ये पार्थिव रजस्या निषत्ताये वा नून गं सुवृजनासु विक्षु.
ॐ पितृभ्यो नमः पितृन् आह्वायामि स्थापयामि ध्यायामि.

અંજલીમાં અસ્થી લઈ જવ, ચોખા અને ફુલ સાથે નીચેનો મંત્ર બોલી વીસર્જીત કરવાં.
ॐ अस्थि कृत्वा समिधं तदृष्टापो,
असाध्यन् शरीरं ब्रह्मप्राविशत्.
ॐ सूर्यं चक्षूर्गच्छतु वातमात्मा
द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते
हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः.

—બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરવી.
ॐ ये चित्पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृद्यः,
ऋषीन्तपस्वतो येन तपोजामपि गच्छतात्.
ॐ आयुर्विश्वायुः परिपातुत्वा पूषा त्वा पातु प्रयथे रस्तात्,
यत्रासते सुकृतो यत्र तऽईयुः तत्र त्वा देवः सविता दधातु.
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः.