Posts Tagged ‘સુકલડી શરીર’

સુકલડી શરીર

એપ્રિલ 19, 2011

દુબળા અને સુકલકડી રહેવામાં જો કફ કે વાયુદોષ કારણભુત હોય તો રોજ કાચા પાણીને સ્થાને પાકું ગરમ પાણી પીવાથી શરીરનું વજન વધે છે.