Archive for the ‘Uncategorized’ Category

જુલાઇ 16, 2020

આરોગ્ય ટુચકા ૬૧૯. શક્તી માટે ખજુર અને દ્રાક્ષ

મે 30, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૧૯. શક્તી માટે ખજુર અને દ્રાક્ષ : ખજુર ૧૦૦ ગ્રામ અને કીસમીસ દ્રાક્ષ ૫૦ ગ્રામ દરરોજ ખાવાથી સુકલકડી શરીરવાળા દર્દીમાં નવું લોહી પેદા થાય છે. નબળા શરીર તેમ જ મનવાળા, જેનું વીર્ય ક્ષીણ થયું હોય તેવા માણસો માટે દરરોજ સવારમાં પીંડખજુરનો નાસ્તો કરવો ફાયદાકારક છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૭૩૫. રોગપ્રતીકારકતા વધારવા માટે

મે 28, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૭૩૫. રોગપ્રતીકારકતા વધારવા માટે : (આજે મળેલ એક ઈમેલમાંથી બધાંની જાણ માટે) ભારતમાં વૈકલ્પીક સારવાર પદ્ધતીના સંશોધન અને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન માટે કામ કરતા આયુષ મંત્રાલયે કોરોના વાઇરસ સામે રક્ષણ આપે એવો કાઢો પીવાની ભલામણ કરી છે. આ કાઢામાં દરેક ઘરમાં આસાનીથી મળી જાય એવા તેજાનાનો સમાવેશ થાય છે જે વાઇરસ સામે ઇમ્યુનીટી વધારતો હોવાનું આયુષ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

આ કાઢો બનાવવા માટે બે ગ્લાસ પાણી લેવું, એમાં દસથી બાર તુલસીનાં પાન નાખવા, સુંઠ, તજ અને કાળાં મરી નાખવાં. કાઢો ઉકળીને લગભગ અડધો થઈ જાય એટલે એમાં થોડોક ગોળ નાખીને ઓગળવા દેવું. આ પીણું સહેજ કોકરવરણું હોય ત્યારે જ પી જવું. રોજ સવાર-સાંજ દીવસમાં બે વાર આવો કાઢો પીવામાં આવે તો એનાથી રોગપ્રતીકારકતા વધે છે. આ કાઢા ઉપરાંત વારંવાર ગરમ પાણી પીતા રહેવાની સલાહ પણ અપાઈ છે. તેમ જ પાણીમાં અજમો નાખી ઉકાળીને એની વરાળ પણ નાક-મોં પર લેવાનું કહેવાયું છે.

૬૧૧. વજન ઘટાડવા એપલ વીનેગર

મે 24, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

૬૧૧. વજન ઘટાડવા એપલ વીનેગર : ૨ ચમચા (ટેબલસ્પુન) એપલ સાઈડર વીનેગર, ૧ ચમચો ઓર્ગેનીક મધ, અડધી ચમચી તજનું ચુર્ણ અને અડધા લીંબુના રસને ૨૨૫ મીલીલીટર ફીલ્ટર કરેલા ચોખ્ખા પાણીમાં સારી રીતે મીક્સ કરીને દીવસમાં બે વખત ખાવા પહેલાં પીવાથી શરીરનું વજન ઘટાડી શકાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૧૪. કડુ

મે 24, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૧૪. કડુ : અરુચી, અપચો, કબજીયાત, ઉદરશુળ, કૃમી, ધીમો તાવ, મંદાગ્ની વગેરે અનેક રોગોમાં પા ચમચી જેટલું અથવા ચણાના બે દાણા જેટલું કડુનું ચુર્ણ રોજ સવાર-સાંજ પાણી સાથે ફાકી જવાથી ઉત્તમ પરીણામ મળે છે. યકૃત(લીવર)ના અનેક દર્દોમાં કડુ અત્યંત ઉપયોગી છે. પેટના કૃમીમાં તે ખુબ જ હીતાવહ છે. કડુ આમાશયમાં પાચક રસોનો સ્રાવ વધારે છે. લીવરના રોગોમાં પાથી અડધી ચમચી સહેજ શેકેલા કડુનું ચુર્ણ સવાર-સાંજ પાણી સાથે લેવું.

કડુના ઉપચારથી કેટલાકને પેટમાં ચુંક આવે છે. તેમણે અડધી ચમચી અજમો ગોળ સાથે ચાવીને ખાવો.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૧૨. દુખાવા અને સોજામાં હળદર

મે 23, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૧૨. દુખાવા અને સોજામાં હળદર : નીયમીત રીતે લીલી કે સુકી હળદરના ચુર્ણનો ઉપયોગ કરવાથી દુખાવા અને સોજામાં રાહત થાય છે. હળદરમાં ઓક્સીજનકરણનું પ્રતીરોધક તત્વ રહેલું છે, જે ફ્રી રેડીકલ્સનો નાશ કરે છે. ફ્રી રેડીકલ્સ દુખાવો અને સોજા માટે જવાબદાર ગણાય છે. એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એસ્પીરીન કરતાં હળદર દુખાવો અને સોજો દુર કરવા માટે વધુ સલામત છે, કેમકે એસ્પીરીનની જેમ હળદર હોજરી કે આંતરડામાં કોઈ સમસ્યા પેદા કરતી નથી.

૬૧૧. વજન ઘટાડવા એપલ વીનેગર

મે 22, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

૬૧૧. વજન ઘટાડવા એપલ વીનેગર : ૨ ચમચા (ટેબલસ્પુન) એપલ સાઈડર વીનેગર, ૧ ચમચો ઓર્ગેનીક મધ, અડધી ચમચી (ટીસ્પુન) તજનું ચુર્ણ અને અડધા લીંબુના રસને ૨૨૫ મીલીલીટર ફીલ્ટર કરેલા ચોખ્ખા પાણીમાં સારી રીતે મીક્સ કરીને દીવસમાં બે વખત ખાવા પહેલાં પીવાથી શરીરનું વજન ઘટાડી શકાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૮૩. એક સુભાષીત

એપ્રિલ 13, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૮૩. એક સુભાષીત

दिनान्ते च पिबेत दूग्धं निशान्ते च पिबेत पय: |

भोजनान्ते च पिबेत तक्रं किं वैद्यस्य प्रयोजनम् ||

જો દીવસના અંતમાં દુધ પીવામાં આવે, રાત્રીના અંતમાં પાણી પીવામાં આવે અને ભોજનના અંતમાં છાશ પીવામાં આવે તો પછી વૈદ્યની શી જરુર છે ? એટલે કે સાંજે સુતાં પહેલાં દુધ પીવું જોઈએ, સવારે ઉઠીને પાણી પીવું જોઈએ અને ભોજન કર્યા પછી છાસ પીવી જોઈએ. આમ કરવામાં આવે તો માંદગી આવશે નહીં.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૪૦. દમમાં અર્જુન અને અરડુસી

ફેબ્રુવારી 21, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૪૦. દમમાં અર્જુન અને અરડુસી : અર્જુનની છાલના ચુર્ણને અરડુસીના રસની એકવીસ ભાવના આપવી. (ચુર્ણને એકવીસ વખત ભીંજવી સુકવવું.) આવા અડધી ચમચી ચુર્ણમાં બે ચમચી મધ મેળવી સવાર-સાંજ લેવાથી દમ મટે છે.

આરોગ્ય ટુચકા 495.  શરદી માટે એક ઉકાળો

જાન્યુઆરી 1, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે. (more…)