આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૬. પરસેવાની વાસમાં અરડુસી

એપ્રિલ 6, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૬. પરસેવાની વાસમાં અરડુસી : પરસેવાની ખરાબ વાસ આવતી હોય તો અરડુસીના પાનનો રસ બેથી ત્રણ ચમચી સવાર-સાંજ પીવાથી અને અરડુસીનાં સુકાં પાનનું ચુર્ણ ઘસીને સ્નાન કરવાથી લાભ થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૫. વાની સમસ્યામાં અજમોદ

એપ્રિલ 5, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૫. વાની સમસ્યામાં અજમોદ : અજમોદ, મોચરસ, સુંઠ અને ધાવડીનાં ફુલ દરેક સો સો ગ્રામ મીશ્ર કરી ખુબ ખાંડી બનાવેલું બારીક ચુર્ણ એટલે અજમોદાદી ચુર્ણ. એ અડધીથી એક ચમચી સહેજ ગરમ પાણી સાથે લેવાથી સોજા, આમવાત, સંધીવા, સાયટીકા-રાંઝણ, તથા નીતંબ, કમર, સાથળ, પડખાં, પીઠ, ઢીંચણ, પીંડી, પગનાં તળીયાં વગેરેમાં થતો દુખાવો મટે છે. કંપવામાં પણ ખુબ જ ફાયદો થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૪. શરીરની આંતરીક ગરમીમાં અગર અને ચંદન

એપ્રિલ 4, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૪. શરીરની આંતરીક ગરમીમાં અગર અને ચંદન:  અગર અને ચંદનની ભુકી સરખે ભાગે મીશ્ર કરી આખા શરીરે ચોળવાથી શરીરની આંતરીક ગરમીનું શમન થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૩૩. વાઈરસનો ચેપ

એપ્રિલ 3, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૩૩. વાઈરસનો ચેપ : આપણે જાણીએ છીએ કે જે વસ્તુ પર વાઈરસ હોય તેનો સ્પર્શ થવાથી અને છીંક કે ખાંસીનાં શીકરો (droplets) શ્વાસમાં જવાથી એનો ચેપ લાગે છે. પણ બીજી એક રીતે પણ ચેપ લાગે છે. મોટા અવાજે વાતચીત કરવામાં આવે ત્યારે પણ ચેપ લાગી શકે. અને તે પણ જ્યારે લોકો અમુક અંતર રાખતા હોય તો પણ. આ બાબતને સામાન્ય શીકરના ચેપ વડે સમજી શકાય નહીં. આપણને લાગે છે કે “માઈક્રોમીટર પાર્ટીકલ્સ” વડે ચેપ ફેલાય છે.

પણ બીજી રીતના ચેપને માઈક્રોડ્રોપ્લેટ ચેપ કહી શકાય. એ શી રીતે ફેલાય છે? છીંક કે ખાંસી વખતે જે શીકરો (ડ્રોપ્લેટ્સ) આપણે નાક કે મોં દ્વારા બહાર ફેંકીએ છીએ એમાંનાં મોટાં ટીપાં તરત જ ભોંયભેગાં થશે. પણ બીજાં અસંખ્ય શીકરો અતી સુક્ષ્મ હોય છે જે હવામાં લાંબા સમય સુધી તરતાં રહે છે. આવાં શીકર મોટેથી વાત કરતાં પણ મોંમાંથી બહાર હવામાં ફેંકાય છે. જો હવાની અવરજવર ન હોય તો આ અતી સુક્ષ્મ શીકરો જ્યાં ને ત્યાં લાંબા સમય સુધી રહેશે. આ શીકરોમાં ઘણાં વાઈરસો હોય છે. લોકોના શ્વાસમાં આ વાઈરસ જાય છે અને એ રીતે ચેપ ફેલાય છે. ખુલ્લી જગ્યા કરતાં બંધીયાર જગ્યામાં આ ચેપની શક્યતા ઘણી વધી જાય છે. ખુલ્લી જગ્યામાં હવાની અવરજવર હોય તો ચેપની શક્યતા ઘટે છે. બંધ રુમમાં એક વ્યક્તીની ખાંસી લાખો વાઈરસ ફેંકે છે. પ્રયોગમાં જોવામાં આવ્યું છે કે વીસ મીનીટ પછી પણ આ શીકરો રુમમાં મૌજુદ હતાં. જો રુમનાં બારીબાણાં ખોલી દેવામાં આવે તો ચેપનું જોખમ ઘટે છે. આથી અવારનાવર જે રુમમાં લોકો જરુરી અંતર રાખીને પણ ભેગા થતા હોય તેનાં બારી-બારણા ખુલ્લાં રાખવાં જોઈએ.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૩૨. વાઈરસનો ઉપાય – ગરમ હવા

એપ્રિલ 2, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૩૨. વાઈરસનો ઉપાય – ગરમ હવા : પીયુષભાઈ તરફથી Dr. Farzan Aibara, M.D.S. Peridontics, Mumbai, Indiaનો એક વીડીઓ અંગ્રેજીમાં મળ્યો છે, જેઓ કોઈપણ વાઈરસ કે બેક્ટેરીઆના નાશ માટે એક સરળ ઉપાય બતાવે છે.

તેઓ કહે છે કે એમની દીકરીને બચપણથી જ અસ્થમાની તકલીફ છે, અને એ વારંવાર શરદી તથા ફ્લુમાં સપડાય છે. બે વખત તો એને હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવી પડી છે. આ પછી એમને એક ઉપાય મળ્યો, જેનાથી એમની દીકરીની કફ અને અસ્થમાની ઘણી ગંભીર તકલીફ પણ મટી ગઈ છે. ચેપ વાઈરલ હોય કે બેક્ટેરીઆનો બંનેમાં આ ઉપાય કામ આવે છે.

એ માટે હેરડ્રાયરની ગરમ હવા શ્વાસમાં લેવાની છે. એનાથી મીનીટોમાં જ ઘણી  રાહત થઈ જાય છે. છત્રીની મદદથી જરુરી એટલી બેડશીટ કે ધાબડા (બ્લેન્કેટ) વડે નાનો તંબુ બનાવવો. એમાં હેરડ્રાયરની મદદથી ગરમ હવા દાખલ કરી ૧૦-૨૦ મીનીટ સુધી ફેફસાં પુરાં ભરી ઉંડા શ્વાસોચ્છાસ લેવા. શરીરમાં ગરમાવાને લઈને જાણે સોના બાથ લેતા હોઈએ એવું લાગે ત્યાં સુધી ગરમ હવા ફેફસામાં ભરતા રહેવું. ગરમ હવા બધા વાઈરસને નષ્ટ કરશે, અને આરામ થઈ જશે.

હોસ્પીટલની કે ડૉક્ટરની સારવાર લેતા હો તે બંધ કરવાની સલાહ એમણે આપી નથી, પણ એ સારવાર ચાલુ રાખવી અને સાથે આ ઉપાય કરવાથી વધુ જલદી ફાયદો થશે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૩. વાયુવીકારમાં અગથીયો

એપ્રિલ 1, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૩. વાયુવીકારમાં અગથીયો : વાયુની વૃદ્ધીવાળું શરીર હોય તો રાતા અગથીયાના મુળની છાલનું ચુર્ણ ચણાના બે દાણા જેટલું નાગરવેલના (ખાવાના)પાનના બીડામાં મુકી રોજ બપોરે જમ્યા પછી ખાવાથી વાયુનો પ્રકોપ શાંત થાય છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૨. મધનું પરીક્ષણ ટીસ્યુ પેપર વડે

માર્ચ 30, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૨. મધનું પરીક્ષણ ટીસ્યુ પેપર વડે :  બ્લોટીંગ પેપર કે ટીસ્યુ પેપર પર મધનું ટીપું નાખતાં જો પેપર મધ શોષી લે તો ભેળસેળ, પણ મધ પેપર પર જામી જાય તો એ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. ગરમીમાં આ ટેસ્ટ ભરોસાપાત્ર નથી, ઠંડી આબોહવામાં જ એ કામ લાગે. અથવા આ પ્રયોગ ફ્રીજમાં પેપરને યોગ્ય પ્રમાણમાં ઠંડું કરીને પછી કરી શકાય.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૧. અખરોટ અને મગજ

માર્ચ 29, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૧. અખરોટ અને મગજ : ખોરાકનો કુદરતી આકાર આપણા શરીરના જે અવયવ સાથે સામ્યતા ધરાવતો હોય તે અવયવ પર જે તે આહાર ખુબ જ ગુણાકરી હોવાનું કહેવાય છે. અખરોટનો આકાર એકદમ ગુંચળાવાળા મગજ સાથે મળતો આવે છે. આ જ સામ્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને બોસ્ટન યુનીર્વસીટીના રીસર્ચરોએ ઉંદરો પર અખરોટનો પ્રયોગ કર્યો. એ અભ્યાસના તારણમાં જાણવા મળ્યું કે અખરોટ અલ્ઝાઈમર ડીસીઝને ઝડપથી આગળ વધતો અટકાવે છે. જોકે અખરોટ વેઈટ લોસ અને હાર્ટ માટે પણ ઉપયોગી છે તો બ્લડ પ્રેશરમાં પણ રાહતકારક છે અને સ્ટ્રોકની શક્યતા ઘટાડે છે. અખરોટને બ્રેઈન ફુડ ગણવામાં આવે છે તેનું એક કારણ એ પણ છે કે તેમાં રહેલાં વીટામીન્સ અને પોષક ફેટને કારણે એ મગજના કોષોને નુકસાન થતું અટકાવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૦. કેલ્શ્યમ માટે તલ અને જીરું

માર્ચ 28, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૫૭૦. કેલ્શ્યમ માટે તલ અને જીરું : ભોજન પછી એક ચમચી તલ અને એક ચમચી જીરાનું સેવન કરવું જોઈએ. આ બંનેમાં ઉચ્ચ પ્રકારનું કેલ્શ્યમ સારા પ્રમાણમાં છે. આનું સેવન જો નીયમીત કરવામાં આવે તો શરીરમાં કેલ્શ્યમની ઉણપ વર્તાશે નહીં. પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે તલ હંમેશાં કાચા જ ખાવા, એને શેકવા નહીં. અનીદ્રાની સમસ્યામાં કેલ્શ્યમનું યોગ્ય પ્રમાણ લાભ કરે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૩૦. કોરોનાવાઈરસનો ઈલાજ ચા

માર્ચ 27, 2020

ચેતવણી: ઉપચારો યોગ્ય આરોગ્ય ચીકીત્સકની સલાહ અને દેખરેખ હેઠળ પોતાની જવાબદારી પર પોતાને અનુકુળ હોય તો જ કરવા. આ માહીતી માત્ર શૈક્ષણીક હેતુસર આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય ટુચકા ૬૩૦. કોરોનાવાઈરસનો ઈલાજ ચા : CNNમાં પ્રગટ થયેલા સમાચારમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ડૉ. લી વેન્લીઆન્ગ જેમને કોરોનાવાઈરસની સાચી હકીકત બહાર પાડવા બદલ ચીનમાં સજા કરવામાં આવી હતી તેમણે રીસર્ચ માટે એક કેસ ફાઈલ તૈયાર કરી હતી. એમાં એમણે જે ઈલાજ સુચવ્યો છે તે મનુષ્ય શરીરમાં કોવીડ-19ની અસરને બહુ અસરકારક રીતે ઓછી કરી શકે. જો કોઈ મનુષ્યમાં સામાન્ય રોગપ્રતીકારકતા હોય તો મીથાઈલઝેન્થીન, થીઓબ્રોમીન અને થીઓફીલીન રસાયણોની શરીરમાં થતી પ્રતીક્રીયા આ વાઈરસને હઠાવવામાં અસરકારક ભાગ ભજવે છે. અને મજાની વાત તો એ છે કે આ ત્રણે રસાયણો આપણે જે ચા પીએ છીએ તેમાં હોય છે. મુખ્ય રસાયણ મીથાઈલઝેન્થીન એટલે  ચામાં જે કેફીન હોય છે તે.  બીજાં બે થીઓબ્રોમીન અને થીઓફીલીન પણ રાસાયણીક રીતે સમાનતા ધરાવતાં મીથાઈલઝેન્થીન એટલે કે કેફીન જ છે.

ચાના છોડ જંતુઓ અને પ્રાણીઓને પોતાનાથી દુર રાખવા આ રસયણો પેદા કરે છે. કોણે કલ્પ્યું હોય કે આ વાઈરસનો ઈલાજ માત્ર ચાનો કપ છે!! અને ચીનમાં આ રીતે જ અનેક દર્દીઓ સારા થઈ ગયા છે. ચીનમાં હોસ્પીટલમાં સારવાર કરનારાઓએ દર્દીઓને દરરોજ ત્રણ વાર ચા આપવાનું શરુ કર્યું હતું. આ રોગના કેન્દ્રસ્થળ વુહાનમાં આની અસર જોવા મળી. લોકોમાં કોરોનાવાઈરસનો ચેપ ફેલાતો અટકી ગયો.

મારા સન તરલનું કહેવું છે કે આ કદાચ સાચું હોઈ શકે. કોઈ દવા વાઈરસનો નાશ કરી શકતી નથી, પણ રોગપ્રતીકારકતા વધારીને વાઈરસની કાર્યશૈલીને ખોરવી નાખે છે. વાઈરસ આપણા શરીરના કોષોમાં પ્રવેશી એકમાંથી અનેક  થાય છે. પણ જે રસાયણ આ પ્રક્રીયા ખોરવે તે શરીરના કોષને પણ હાની કરે, જેનાથી ઘણી સાઈડ ઈફેક્ટ થવાની શક્યતા રહે છે.

અહીં CNNમાં જે સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે તે કદાચ કોઈ ચાની કંપનીવાળા તરફથી પ્રચાર પણ હોઈ શકે.